Cand.ed. Gro Elisabeth Aasen

Tittel på avhandlingen:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk om barn og unge med medfødt blindhet og varierende grad av tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Avhandlingen omhandler hvordan påfallende ytringsformer med et særlig fokus på ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved bruk av taktile symboler og planer, kan ha for barn med blindhet i et heterogent utvalg.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av to delprosjekter med til sammen fire artikler. Datainnsamlingen i begge delprosjektene er longitudinell og har blitt foretatt innenfor pedagogisk tilrettelagte aktiviteter og situasjoner. Data består av transkripsjoner av observasjon av naturlig forekommende språkbruk og atferd i utvalget. Artikkel I, er en teoretisk beskrivelse og diskusjon av ekkolalisk språk hos barn som er blinde. Funksjon og utvikling av ekkolali blir diskutert og videreført til en diskusjon av språkutvikling hos personer med blindhet og personer med ASD. I Artikkel II, beskrives og diskuteres umiddelbar gjentakelse av noe en samtalepartner har sagt, forekomst av ekkotale og påfallende ytringer hos et barn med medfødt blindhet og ASD. Studien sannsynliggjør at ekkolali ikke er meningsløse lydimitasjoner, men personlig meningsfullt fra tidlig språkutvikling. I Artikkel III ble det undersøkt hvilken effekt bruk av taktile symbol hadde for seks barn og unge med medfødt blindhet og ASD-vansker. Alle barna fulgte oppfordringer til handling oftere når taktile symboler var i bruk, enn når de kun ble verbalt oppfordret til handling. I Artikkel IV beskrives og evalueres bruk av taktile symboler og planer hos syv barn og unge som er blinde. Resultatene viser at alle barna var aktive og tok i bruk flere strategier i lesing av de taktile planene, både lærte og egne lesestrategier. Barna viste interesse for planene, noe som mest sannsynlig også var knyttet til interesse for informasjonen om hendelser på planene. Det var mulig å finne eksempler på barneatferd som var oppnådd eller «på vei», som indikerte at taktile planer hadde oppnådd en generalisert bruk for barna og at de kunne dekke funksjoner som oversikt, agent-funksjon og være et hjelpemiddel til å fremme kommunikasjon.

De særtrekk ved barn og unge som er blinde som framkommer i avhandlingen, peker mot behov for god nærpersoninformasjon og bruk av ASK-hjelpemiddel for å kompensere for sansetapet for slik å fremme aktivitet og et gjensidig godt samvær og kommunikasjon mellom elev og lærer.

Studiene ble gjennomført ved fagavdeling syn, Statped sørøst, i samarbeid med Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Autismeenheten, Oslo Universitetssykehus.

Publisert 1. juli 2015 16:25