Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen

Title of dissertation:

Cultural Codes of Technical and Vocational Teachers. A qualitative study of technical and vocational teachers cultural codes: Teaching school-based learning in selected educational programs at the Norwegian upper secondary school.

Yrkesfaglæreres arbeid og profesjonsutøvelse er tema for denne PhD-avhandlingen. Her utforskes og analyseres de kulturelle mekanismene og sosiale strukturene som påvirker yrkesfaglæreres arbeid og profesjonspraksis ut fra et kunnskapssosiologisk perspektiv, ved utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram i norsk videregående skole. Avhandlingen er skrevet som en monografi. Problemstilling for avhandlingen er: Hva er betydningen av yrkesfaglæreres kulturelle koder uttrykt gjennom arbeidet deres i skolebasert læring i videregående skole, og hvordan påvirker disse kulturelle kodene yrkesfaglærernes implementering av læreplanen Kunnskapsløftet (LK06)? Studiens empiriske materiale består av kvalitative intervjuer med et utvalg av 30 yrkesfaglærere som underviser ved tre utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen, samt deltakende observasjon ved to ulike videregående skoler. Pierre Bourdieus teori om kulturelle koder i samfunn og utdanning benyttes for å analysere relasjonene mellom aktør og struktur, og hvordan reproduksjonen av kulturell kapital tar form gjennom yrkesfaglærernes profesjonsutøvelse i de to første årene av den skolebaserte delen av norsk fag- og yrkesopplæring.  

Det mest sentrale funnet i avhandlingen er at den primære habitusen til de yrkesfaglærerne som er intervjuet i utvalget, både gjennom egne utsagn og observerte handlinger, viser at de opprettholder sterke kulturelle koder og yrkesidentitet fra opprinnelig opplæring og arbeid fra sin første fagopplæring og arbeid som fagarbeider/håndverker, og i mindre grad viser kulturelle koder som lærere. På samme tid uttrykker informantene at yrkesfagenes lavere tilskrevne sosiale status, bidrar til en miskjennelse av deres eget arbeid som yrkesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen. Yrkesfaglærerne i studien viser et kunnskapssyn som yrkesfaglærere som består av a) relasjon mellom praksis og teori som er ikke-dikotom og praksisnær i yrkesfaglærernes opplæring og undervisning. b) Yrkesdanning gis prioritet og vises klart gjennom måten yrkesfaglærerne i materialet underviser læreplanen, mens allmenndanning ofte blir oversett i undervisningen. Avhandlingen finner at grenseflatene mellom skolebasert og arbeidsbasert opplæring og læring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer er kompliserte og ikke sømløse, noe som har vesentlig betydning for profesjonsutøvelsen som lærer. Utvalget i studien viser at det er stor variasjon i kulturelle koder blant yrkesfaglærere ved ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

  

Publisert 25. nov. 2015 12:44 - Sist endret 25. nov. 2015 12:44