Sammendrag

Sist endret 21. okt. 2016 14:09 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

Sist endret 27. sep. 2016 12:40 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker.

Sist endret 29. nov. 2016 10:15 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway

Sist endret 5. des. 2016 13:55 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Å skrive seg seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Sist endret 27. sep. 2016 14:00 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandling:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Sist endret 29. nov. 2016 10:24 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Tinglaging og læringsrom i en kunst og håndverksdidaktisk kontekst

Sist endret 3. okt. 2016 13:52 av aevandt@uio.no

Title of dissertation:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Sist endret 16. nov. 2016 13:54 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Sist endret 14. des. 2016 10:01 av ainaro@uio.no

Title of dissertation:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Sist endret 28. okt. 2016 12:07 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Change of Language of Instruction for Science and Mathematics in Grade Five in Zanzibar: What was the Reasoning Behind the Policy Change.

Sist endret 16. nov. 2016 14:22 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandling:

State School Inspection: The Norwegian Example

Sist endret 16. nov. 2016 14:09 av aevandt@uio.no

Tittel på avhandlingen:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.