Hovedfagskandidat Anniken Randers-Pehrson

Tittel på avhandlingen:

Tinglaging og læringsrom i en kunst og håndverksdidaktisk kontekst

Avhandlingen har en klar fagdidaktisk forankring, og den faglige konteksten for studien er grunnskolefaget kunst og håndverk. En sentral målsetting har vært å utvikle kunnskap om hva som skjer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold. Det er lite forskningsbasert kunnskap om hvordan undervisning foregår i grunnskolefaget kunst og håndverk, og avhandlingen søker derfor å bidra med et forskningsbasert grunnlag for fagdidaktisk refleksjon. Gjennom avhandlingen utvikles kunnskap med basis i problemstillingen: Hva konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på hvilken måte kan dette bidra med forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet?

I studien forstås undervisning som sosial praksis. Den har en (mikro)etnografisk tilnærming og casestudier er valgt som strategi. Datamaterialet er basert på video-observasjon av undervisning gjennom tre oppgaveperioder på forskjellige ungdomsskoler, og det analytiske perspektivet har en kvalitativ karakter. Video-observasjon utgjør hovedkilden for datamaterialet, men analyser av elevarbeider inngår som datamateriale.

Studiens funn knytter for det første an til at undervisningen i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet konstitueres av ideer og forventninger om at elever skal lage fine, velgjorte ting med personlig preg. Dette forsterker forestillinger om et faglig praksis er tradisjonsforankret, og at undervisningen reflekterer en hybridisert læreplanpraksis. For det andre synliggjør studien at arbeidet med faglig innhold kan forstås gjennom begrepene; mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom. Hver av disse romlighetene bidrar til å skape forståelse for hva slags læringsrom elevene deltar i.

Avhandlingens kunnskapsbidrag kan sies å være et tilskudd til eksisterende didaktiske modeller og etablerte fagdidaktiske begrep. Synliggjøringen av undervisningens hverdagspraksis bidrar med systematisert kunnskap om hverdagsutfordringer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold, og ved å anvende mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom som fagdidaktiske begrep, kan lærere, lærerstudenter og fagfellesskap, drøfte fagdidaktiske utfordringer på en informert og praksisnær måte.

Publisert 29. nov. 2016 10:24 - Sist endret 29. nov. 2016 10:24