Master Jeffrey Brooks Hall

Tittel på avhandling:

State School Inspection: The Norwegian Example

Doktoravhandlingen ‘State School Inspection: The Norwegian Example’ er skrevet innenfor fagdisiplinene utdanningsvitenskap, politiske studier og institusjonsteori. Arbeidet undersøker de institusjonelle og dynamiske sidene ved statlig tilsyn og er posisjonert i en internasjonal kontekst, både forskningsmessig og politisk. Hovedmålet er å studere endringer i institusjonelle trekk ved et system som fortsatt er i utvikling, samt iverksettelsen av tilsyn som et sett av verktøy som staten anvender for å styre og regulere skoleeiere og skoler.

På bakgrunn av tre forskningsartikler, demonstrerer avhandlingen først hvordan utdanningspolitikk og regelverk på ulike måter uttrykker statlig tilsyn (2002-2012) av skoler i Norge og Sverige. Andre og tredje artikkel fokuserer på det norske eksemplet, og viser hvordan nasjonalt tilsyn er oppfattet og fremstilt av aktører i et system under endring, og hvor nye sammensettinger av styringsverktøy tas i bruk. 

Avhandlingen baserer seg på et bredt spekter av metoder og data: styringsdokumenter og lovtekster på statlig nivå, intervjuer med aktører på fylkesmannsnivå og observasjoner av tilsyn med grunnskoler på kommunalt nivå. I tillegg baserer observasjonsstudien seg på dokumentasjon og rapporter fra hele tilsynsprosessen, noe som til sammen bidrar til at skape en forståelse av dette fenomenet.

Hovedfunn i avhandlingen viser for det første at selv om statlig tilsyn av skoler i Norge og Sverige synes å uttrykke seg relativt like sett utenfra, er det tydelig forskjeller i hvordan styringsdokumenter og lovtekster artikulerer tilsyn i løpet av perioden 2002-2012. For det andre viser studien at systemet i Norge er i endring, og inkluderer ikke bare kontrollaspekter men også støtte til skolene som studeres. Avslutningsvis viser studien blant annet hvordan tilsyn i Norge nå også er rettet mot skolenes rutiner for underveisvurdering, der faste maler i stor grad styrer gjennomføringen av tilsynsprosessen. Funnene bidrar til ny og verdifull kunnskap om tilsyn av skoler til forskningsfeltet, politikere, ledere i utdanningssektoren og lærere som i norsk sammenheng har vært relativt lite belyst i forskningen.

Arbeidet har utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Publisert 16. nov. 2016 14:22 - Sist endret 16. nov. 2016 14:22