Cand.polit. Per E. Garmannslund

Tittel på avhandling:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Avhandlingen er skrevet innenfor feltet pedagogikk med fokus på elever som går første året i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Formålet er å undersøke skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers lærings- og arbeidsvaner i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase. Studien søker svar på: a) Hvilke relasjoner er det mellom selvdisiplin, prokrastinering, innsats og prestasjoner hos elever i Vg-1? b) I hvilken grad er selvdisiplin og motivasjon mediatorer mellom på den ene siden lærers tilpassing, støtte og ledelse, og på den andre siden elevenes innsats og prestasjoner? c) Hvilke sammenhenger er det mellom lærerens klasselederpraksis og elevers lærings- og arbeidsvaner?

Forskningen har utgangspunkt i et kvantitativ design og det empiriske materialet er hentet  fra seks videregående skoler gjennom to spørreundersøkelser. I artikkel 1 undersøkes det om et etterutdanningsopplegg for lærere på elevers læringsstrategier, fører til at elever utvikler bedre lærings- og arbeidsvaner. I artikkel 2 undersøkes i hvilken grad elevers selvdisiplin, prokrastinering og motivasjon predikerer elevers målsetting, planlegging og innsats. I artikkel 3 undersøkes, i en norskfaglig kontekst, sammenhenger mellom på den ene siden læreres tilpasning av undervisning, støtte, klasseledelse og utøving av læringstrykk og på den andre siden elevers innsats og prestasjoner. 

For det første peker funnene på at det er vanskelig å avdekke målbar effekt hos elevene av et etterutdanningstiltak som er rettet mot lærerne.  For det andre tyder funnene på at elevers selvdisiplin og eventuell utsettelsesatferd har effekt på elevers innsats, men i mindre grad på deres faglige resultater.  Det tredje funnet viser at det er signifikante sammenhenger mellom faglærers tilpasning av undervisning og elevers fagkarakter. Den sterkeste empiriske sammenhengen finnes mellom elevers selvdisiplin og deres arbeidsinnsats. Det reiser et spørsmål om hvordan skolen mer aktivt enn i dag kan påvirke elevenes selvdisiplin og selvkontroll.

I avslutningen argumenteres det for at elever kan profitere på at skolen har et større fokus på opplæring i grunnleggende ferdigheter som planlegging, styring og kontroll av egen tid.  I tillegg kan det være fordelaktig om lærerne utøver sin klasseledelsesfunksjon gjennom i større grad styre elevenes valgmuligheter i læringssituasjonen.

Publisert 27. sep. 2016 14:00