Master Astrid Gillespie

Title of dissertation:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Arbeidet med foreliggende avhandling er utført ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tematikken for avhandlingen handler om hvordan faglærere og spesiallærere i matematikk på 9. trinn samarbeider om elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i matematikkfaget. Problemstillingene som ønskes besvart er «Hvordan opplever faglærere og spesiallærere i matematikk på 9. trinn å samarbeide om opplæringen til elever med IOP som deltar både i ordinær opplæring og spesialundervisning?» Videre er det lagt vekt på å belyse samarbeidet i tilknytning til planleggings- gjennomførings- og vurderingsfasen av opplæringen.

Arbeidet bygger på en kvalitativ intervjuundersøkelse av 10 lærerpar bestående av spesiallærer og faglærer i matematikk på 9. trinn fra 10 forskjellige skoler. Til sammen består utvalget av 20 informanter.

Resultatene antyder at informantene i liten grad opplever at de har et samarbeid med sin kollega om denne elevgruppen verken i planleggings, gjennomførings eller vurderingsfasen. Informantene oppfatter at elevene i liten grad får et matematikkfaglig utbytte av deltakelse i ordinær undervisning som i sin tur mangler tydelige forbindelser til spesialundervisningen. Videre oppfatter informantene at den lave graden av samarbeid delvis kan skyldes manglende struktur, liten tid og utydelige forventninger fra ledelseshold. Informantene opplever en rekke dilemmaer, særlig i tilknytning til vurdering av elever med spesialundervisning og hvordan vurderingen faktisk står i forhold til innholdet i opplæringen og målene opplæringen har tatt til sikte på å nå.

Avhandlingen konkluderer med at det er grunn til å tro at matematikkfaget for elever som deltar både i spesialundervisning og ordinær undervisning fremstår som to atskilte enheter uten jevnlige møtepunkter. Videre er det er behov for mer innsyn i prosesskvaliteten med tanke på situasjonen til elever med spesialundervisning i grunnopplæringen.

Publisert 3. okt. 2016 13:52 - Sist endret 3. okt. 2016 13:52