Master Fazilat Siddiq

Title of dissertation:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

I denne avhandlingen har jeg sett på måling av elevers digitale kompetanse. Det overordnede målet med avhandlingen er å undersøke hvordan utdanningssystemer kan kartlegge og støtte utviklingen av elevenes digitale kompetanse. Avhandlingen er basert på tre artikler. Den første artikkelen er en systematisk kunnskapsoversikt som foretar en gjennomgang av instrumenter som måler digital kompetanse. Artikkelen gir kunnskap om egenskapene til testene, hva testene måler med hensyn til rammeverk for digital kompetanse, og den rapporterte kvaliteten til testene.

 

I artikkel to valideres et verktøy for å måle i hvilken grad lærere vektlegger utviklingen av elevers digitale kompetanse. Dette verktøyet beskriver et kvalitativt aspekt ved IKT-bruk, og er i samsvar med rammeverk som omhandler elevers digitale kompetanse. Den tredje artikkelen validerer Learning in Digital Networks-ICT literacy testen, som er en nettbasert test som måler elevenes evne til å håndtere digital informasjon, skape innhold, kommunisere og løse problemer gjennom samarbeid.
 

Rammeverk for digital kompetanse og vurdering har blitt identifisert som to sentrale temaer på tvers av de tre artiklene, og danner kjernen i avhandlingen. Funnene i avhandlingen viser at de internasjonale rammeverkene er sammenliknbare og referer i hovedsak til mange av de samme kompetansene. Til sammenligning har det norske digital kompetanse rammeverket noen begrensninger og forslag til ytterligere revisjoner og forbedringer er beskrevet. Videre står betydningen av å ha høy kvalitet i arbeidet med elev- og lærervurderinger sterkt i avhandlingen. Funnene viser at det ikke finnes en tilstrekkelig norm for dokumentasjon og rapportering av kvaliteten på tester av elevenes digitale kompetanse.

 

Avhandlingen bidrar til forskningsfeltet ved å gi en oversikt over feltet, validere to verktøy som kan brukes sammen, og informere utdanningssystemer om hvordan de kan støtte utviklingen av elevenes digitale kompetanse.

 

Arbeidet er en del av det IKT-didaktiske forskningsfeltet, og er gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 5. des. 2016 16:00 - Sist endret 14. des. 2016 10:01