Master Kristine Høeg-Karlsen

Tittel på avhandlingen:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.

Utvikling av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet pedagogikk og omhandler feedback i høyere utdanning. For å kunne komme i inngrep med hva god feedback er i praksis er det viktig å utvikle gode teoretiske begreper (Kvernbekk, 2001). Denne avhandlingen er et bidrag til en slik teoriutvikling. Det overordnede formålet med avhandlingen er «å utvikle og prøve ut en syntetisert og mangefasettert modell som kan brukes i forskning og praksis til å klassifisere feedback som veiledere og lærere gir studenter i høyere utdanning». Basert på en systematisk litteraturgjennomgang (Gough mfl. 2012) av forskningen på feedback innen høyere utdanning, utvikles, presenteres og utprøves en multidimensjonal modell for feedback i denne avhandlingen. Modellen omfatter fire sentrale aspekter: feedbackens form, feedbackens fokus, feedbackens formål og feedbackens temporale retning, i et fleksibelt system. Aspektene defineres med tilhørende kategorier, som lar seg kombineres i ulike mønstre ved feedback. Det empiriske materialet som modellen prøves ut på, består av syv transkriberte veiledningssamtaler, samt intervjuer med 28 bachelorstudenter innen design og informasjonsteknologi ved en middels stor høgskole i Norge. Gjennom utprøvinger vises det at modellen er et egnet redskap i koding av enkeltmønstre, og sekvenser av mønstre i muntlige feedbackdialoger. Hensikten med avhandlingens empiriske utprøving er derfor mer å teste hvordan modellen kan fungere i en forskningssammenheng enn å frembringe empiriske resultater som i seg selv gir ny og interessant informasjon om feedback. Det argumenteres for at modellen kan danne et godt utgangspunkt fremtidig forskning, både innenfor kvantitative og kvalitative studier. Men at det også er mulig å se for seg nytten av modellen som verktøy i praksis, til å reflektere over praksis, for eksempel i undervisning, praksisveiledning og kollegaveiledning. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 16. nov. 2016 14:09