Cand.polit. Inga Staal Jenset

Title of dissertation:

Practice-Based Teacher Education Coursework: An Examination of the Extent and Characteristics of How Teacher Education Coursework Is Grounded in Practice Across Six Teacher Education Programs in Finland, Norway and California, US.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet lærerutdanningsforskning, og tar for seg problemstillinger knyttet til i hvilken grad og på hvilke måter lærerutdanningens undervisning på campus er praksisbasert. Den undersøker lærerkandidatenes praksisbaserte muligheter til å lære på campus, og undervisningspraksiser relatert til disse mulighetene. Avhandlingen undersøker dette i seks lærerutdanningsprogrammer fordelt på tre ulike nasjonale kontekster. Den bygger på et analytisk og konseptuelt rammeverk som operasjonaliserer studiens forståelse av lærerkandidatenes «praksisbaserte muligheter til å lære på campus».

Avhandlingen har et multippel-case design, og har benyttet observasjonsdata som primær datakilde, og survey data som støtte. Hovedsakelig har teoridrevet analyse av observasjonsdata basert på studiens analytiske rammeverk vært benyttet, i tillegg til en mer induktiv tolkning av observasjonsdataene og deskriptiv analyse av surveydata.

Avhandlingens funn oppsummeres i dens tre artikler. Artikkel I viser et mønster av praksisbaserte muligheter til å lære på campus på tvers av alle programmene, som viser hvordan enkelte praksisbaserte muligheter virker å være etablerte i lærerutdanningen (for eksempel å ta elevenes perspektiv), mens andre (for eksempel å analysere elevers læring) fremdeles er en utfordring. De andre artiklene undersøker to spesifikke praksisbaserte muligheter, muligheter til å snakke om praksis i Artikkel II, og muligheter til å analysere elevers læring i Artikkel III. Artikkel II viser at kandidatene på tvers av programmene har store muligheter til å snakke om praksis, men at samtalene ved ett av programmene er mer detaljerte og spesifikke og koblet til teori. I artikkel III finner vi at kandidatene har få muligheter til å analysere elevers læring, og at i de tilfellene hvor de har det, så utnyttes ikke disse situasjonenes potensiale for å lære om kompleksiteten i læring og undervisning. Samlet sett peker avhandlingen på sentrale utviklingsområder for lærerutdanningen, mer spesifikt på undervisningspraksiser for å gjøre utdanningen mer praksisbasert. 

Arbeidet er utført ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Publisert 12. sep. 2017 09:51 - Sist endret 12. sep. 2017 09:51