Cand.paed. Rolf K. Baltzersen

Title of dissertation:

Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education. An explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting.

Denne avhandlingen har som formål å beskrive og analysere kollektiv kunnskapsutvikling som en pedagogisk praksis i lærerutdanningen. Bakgrunnen er at internett nå muliggjør mange nye typer autentisk kunnskapsproduksjon der hvem som helst kan være med å bidra (for eksempel Wikipedia). Man vil kunne forvente at både lærerutdanning og skoler i større grad vil la elever være aktive bidragsytere i slike online-miljø.

Denne forskningsstudien utforsker hvordan studenter samarbeider når de løser ulike wikioppgaver på et studium i lærerutdanningen. Flere ulike typer data har blitt samlet inn (gruppeintervju, videoopptak av studentsamarbeid, skjermaktivitet på datamaskin og wikilogg). Ved å ta i bruk to teoretiske begreper (kimcelle og kontradiksjoner) fra kulturhistorisk aktivitetsteori, så blir hjelp identifisert som den minste meningsfulle enheten som beskriver hva som karakteriserer kollektiv kunnskapsutvikling som en pedagogisk praksis. Studien viser at særlig tre spesifikke typer hjelp er viktig. Den første typen er hjelp som skjer i form av uformelle tilbakemeldinger mellom medstudenter. Her oppstår den spontant i verbale samtaler. Den andre typen er hjelp som blir gitt ved åpen publisering av studentarbeid i ulike online-miljø. Det tredje typen hjelp består i at alle studenter bør ha en rolle som hjelpere for hverandre i undervisningen slik at arbeidsbyrden blir fordelt mer rettferdig.

Denne avhandlingen bidrar til utdanningsforskningen på fem ulike måter. For det første viser den at ulike typer uformell undervisning er sentrale i en pedagogisk praksis som bygger på kollektiv kunnskapsutvikling. For det andre beskriver funnene en ny type autentisk læring som bygger på kommunikasjon mellom studenter og utenforstående i et online-miljø. For det tredje viser funnene at lærerstudentene kan få en form for “praksistrening” på campus ved å eksperimentere med nye samarbeidsformer. For det fjerde viser funnene at den pedagogiske praksis kan analyseres som polykontekstuell fordi studentene deltar i både et lokalt offline-miljø og flere online-miljø. For det femte viser analysen at begrepet kimcelle kan brukes for å prøve å få en dypere forståelse for hva som kjennetegner ulike pedagogiske praksiser.

Publisert 5. des. 2017 14:47 - Sist endret 5. des. 2017 14:47