Master Kristin Rogde

Improving children's linguistic comprehension skills. A systematic review and a randomized cotrolled trial.

Denne avhandlingen undersøker effekten av språkstimuleringsprogrammer for barn gjennomført i utdanningskontekster (barnehage og skole). Avhandlingen er basert på tre artikler.                                 

Den første artikkelen er en systematisk kunnskapsoversikt over 42 studier som har hatt til formål å bedre barns generelle språkforståelse og leseforståelse. Ved bruk av en meta-analytisk tilnærming gir oversikten kunnskap om hvorvidt det er mulig å oppnå effekter på generelle språktester (e.g. standardiserte tester).                                                                                                                          

Den andre artikkelen undersøker i tillegg effekten språkintervensjoner har på tester som måler den direkte effekten av instruerte ord (intervensjonsnære tester). Artikkelen baserer seg på et selektert utvalg studier av den første artikkelen og gir kunnskap om forskjeller mellom generelle vokabulartester og tester som måler den direkte effekten av spesifikk ordtrening.                                 

Den tredje artikkelen undersøker effekten av et intensivt språkstimuleringstiltak gjennomført i norske barnehager for førskolebarn med norsk som andrespråk. Undersøkelsen baserer seg på et randomisert kontrollert forskningsdesign.

Funnene fra den første artikkelen viser at det er mulig å oppnå effekter på generelle språktester basert på relativt kostnads-effektive tilnærminger til instruksjon. Det er imidlertid ikke støtte for at programmene resulterer i effekter målt med generelle tester på leseforståelse. Funnene fra den andre artikkelen viser at det er store forskjeller i effektstørrelser målt på tester av direkte trente ord og generelle vokabulartester. Dette poengterer viktigheten av å skille mellom slike utfallsmål når man syntetiserer effekten av flere studier i meta-analytiske tilnærminger. Funnene fra den tredje artikkelen viser at det er mulig å styrke andrespråklige barns norskspråklige kompetanse i barnehagen, målt ved både intervensjonsnære tester på trente ord og på generelle tester av ekspressivt språk.

Avhandlingen er gjennomført ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Tilbake

Publisert 15. aug. 2018 15:29 - Sist endret 17. aug. 2018 10:28