Master Linn Stokke Guttormsen

A multimethod study of the impact of stuttering on children.

Denne artikkelbaserte avhandlingen har hatt som formål å undersøke hvordan stamming påvirker barn. Den første artikkelen i avhandlingen er en syntese av 18 studier som har undersøkt kommunikasjonsholdninger hos barn som stammer og barn som ikke stammer. Hovedfunnet var at barn som stammer rapporterer mer negative kommunikasjonsholdninger enn barn som ikke stammer. Forskjellene mellom gruppene økte med alder da barna som stammer rapporterte mer negative holdninger når de ble eldre.

Den andre artikkelen undersøkte 38 foreldres oppfatninger av hvordan stamming påvirket barnehagebarn med instrumentet The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering – Caregivers (Parents and Kindergarten Teachers) (OASES-C). Hovedfunnet var at foreldre opplever at stammingen påvirker ulike aspekter av barna sine liv. Foreldrene rapporterer at stammingen noen ganger fører til reaksjoner hos barnet og strev i kommunikasjonssituasjoner. I tillegg rapporterte foreldre at stammingen i liten grad påvirket barnas livskvalitet. Foreldre vurderte seg selv som sikre i sine rapporteringer.

Den tredje artikkelen undersøkte enighet mellom mødre, fedre og barnehagelærere i rapportering av hvordan barnehagebarna blir påvirket av stamming. Totalt sett viste inter-rater reliabilitetsanalyser god enighet mellom omsorgsgiverne. Til tross for god enighet mellom omsorgsgiverne på gruppenivå, indikerte resultater fra de kvalitative analysene uenighet på individnivå for noen få barn.

Denne avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan barn blir påvirket av stamming. Hovedfunnet er at alle fire grupper med informanter (barna selv, mødre, fedre og barnehagelærere) opplever at barna blir påvirket av stammingen. Selv om omsorgsgiverne viste god grad av enighet i sine rapporteringer så støtter resultatene inkludering av flere informanter i kartlegging av hvordan stamming påvirker barna. Dette fordi foreldrenes vurdering av hvor sikre de var i sine rapporteringer og enighet mellom omsorgsgiverne varierte ut i fra hvilke aspekter de rapporterte på.

 

Tilbake

Publisert 13. sep. 2018 15:11 - Sist endret 13. sep. 2018 15:11