Master Tamar Kalandadze

Making Sense of the Word and the World: Figurative Language Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder.

Formålet med denne artikkel-baserte avhandlingen var å undersøke forståelse av figurativt språk hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASF). De tre artiklene som inngår i avhandlingen er basert på studier som har benyttet systematisk kunnskapsoversikt, meta-analyse og gruppe-sammenligning. Den første artikkelen rapporterer fra en meta-analyse av 41 studier som har undersøkt forståelse av figurativt språk hos personer med ASF sammenlignet med personer med typisk utvikling (TU). Hovedresultatene i denne studien viser at selv om grupper bestående av personer med ASF skåret lavere enn personer med TU på oppgaver som undersøkte figurativt språk, forklarte strategier for å 'matche' grupper (dvs. hvorvidt grupper var 'matchet' basert på deltakernes generelle språkferdighetsnivå, på kronologisk alder, eller på begge variabler) forskjeller i resultatene mellom studier. Hvis gruppene var 'matchet' på språknivå, var gruppeforskjeller små og ikke statistisk signifikante. I tillegg viste resultatene at personer med ASF skåret lavere på metaforoppgaver sammenlignet med personer med ASF enn på oppgaver som undersøkte forståelse av ironi. I den andre artikkelen rapporteres det fra en studie av metaforforståelse hos norsktalende barn og ungdommer (N=28) i alderen 10-16 år sammenliknet med jevnaldrende med TU (N=31). Selv om deltakerne med ASF skåret lavere på en metaforoppgave av flervalgstype, var det generelle språkferdigheter (operasjonalisert som leksikalske, semantiske og syntaktiske ferdigheter) som kunne i stor grad forklare svak prestasjon av deltakere med ASF, og ikke diagnosestatus i seg selv. Den tredje artikkelen er et resultat av en systematisk kunnskapsoversikt og en meta-analyse av 14 studier om metaforforståelse hos personer med ASF sammenlignet med personer med TU, med vekt på oppgaveegenskaper. Hovedfunnet var at tidligere studier i ASF hadde benyttet mange ulike typer av metaforoppgaver for å undersøke forståelse av metaforer. Oppgaver som krever at deltakere forklarer hva et metaforisk uttrykk betyr har vist seg å være vanskeligst for personer med ASF sammenliknet med personer med TU. Generelt, personer med ASF skåret signifikant lavere på metaforoppgaver, men i hvor stor grad oppgavetyper kan assosieres med disse forskjellene er et relevant tema for videre forskning.


 

 

Tilbake

Publisert 27. nov. 2019 09:35 - Sist endret 27. nov. 2019 10:06