Disputas: Mia Cecilie Heller

Master Mia Cecilie Heller ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling Supporting second-language learning in the early elementary years: A researcher-practitioner approach for graden Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.

Foto. UiO

Det er mulig å delta på disputas både via Zoom og ved fysisk oppmøte i auditorium 3, Helga Engs Hus, fredag 2.10.2020. Grunnet smittevernhensyn må de som ønsker å delta fysisk melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet. Det er begrenset antall plasser. 

Prøveforelesning

Språkutvikling hos barn med norsk som andrespråk: Implikasjoner for utforming av språkintervensjoner

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ulrika Wolff, Göteborgs Universitet
  • 2. opponent: Professor Åse Kari Hansen Wagner, Universitetet i Stavanger
  • Komitéleder: Professor Helge Strømsø, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tone Kvernbekk, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo
  • Professor Arne Lervåg, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gode språkferdigheter er en viktig forutsetning for tilegnelse av kunnskap og deltakelse i et sosialt fellesskap. I dagens flerkulturelle samfunn er det imidlertid store variasjoner i språkkompetansen til barn som begynner på skolen. Mangelfulle språkferdigheter kan ha konsekvenser for elevers læringsutbytte. Det er derfor viktig å finne effektive måter som kan støtte språklæringen i skolen, spesielt for minoritetsspråklige elever som trenger språkstøtte.

Denne avhandlingen undersøkte hvordan språklæring kan støttes i de tidlige barneskoleårene, basert på et samarbeid mellom forskere og praksisfeltet. Samarbeidet førte til utveksling av kunnskap og erfaringer om språklæring, som blant annet resulterte i utviklingen av et språkkurs. I den første artikkelen vurderes effekten av et intensivt språkkurs for minoritetsspråklige barn på 1. og 2.trinn. Elevene mottok et åtte ukers kurs (åtte halvtimes økter per uke), og barna trente på ord, enkel syntaks og deltok i utvidede samtaler i små grupper. Undervisningen ble gjennomført ved bruk av forskjellige aktiviteter (benevne og peke på bilder, lage tankekart med bildekort, sang og spill) for å gjøre det morsommere å lære språk. I den andre artikkelen gjennomføres kvalitative analyser av lydopptak fra undervisningsøktene i språkkurset. Dette for å vurdere komponenter som varierte mellom å være manualstyrt til lite manualstyrt, samt identifisere kjennetegn ved lærertale. I den tredje artikkelen foretas det en evaluering av kartleggingsverktøyet Norsk Som Læringsspråk (NSL) gjennom analyser av faktorstruktur, reliabilitet, begrepsvaliditet og kriterievaliditet.

Resultatene viser at et intensivt språkkurs som møter minoritetsspråklige elever der de er språkmessig, har en positiv effekt på barnas norskspråklige ferdigheter. Ved å benytte komponenter som varierte mellom å være sterkt manualstyrt til lite manualstyrt, kunne lærerne i større grad tilpasse instruksjonene til elevenes språkferdigheter innenfor språkkursets rammer. Kvaliteten ved kartleggingsverktøy er viktig for å identifisere barn i behov av språkstøtte. NSL vurderes som egnet til kartlegging av elevers språkferdigheter på 1.-4.trinn, og resultatene kan være veiledende for innholdet i undervisningen. 
 

Publisert 18. sep. 2020 19:34 - Sist endret 14. okt. 2020 10:55