Disputas: Anita Lopez Pedersen

Master Anita Lopez-Pedersen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding, identifying and ameliorating young children’s early numeracy skills: A multimethod approach" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, panne, frisyre.

Foto: Shane Colvin

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 27. august, kl 16.00, Zoom.

Challenges and benefits of estimating causal effects in structural equation modelling (SEM)

 

 

Det er mulig å delta på disputas både via Zoom og ved fysisk oppmøte i auditorium 3, Helga Engs Hus fredag 28.08.2020. Grunnet smittevernhensyn må de som ønsker å delta fysisk melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet. Det er begrenset antall plasser. 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder Professor Ona Bø Wie

Veileder

Sammendrag

Denne avhandlingen er innenfor fagområdet spesialpedagogikk, nærmere bestemt matematikkvansker. Objektivet for avhandlingen var økt innsikt om hvordan tidlige matematikkferdigheter utvikles, hvordan disse kan identifiseres og hvordan vi kan tilby støtte til elever som er i risiko for å utvikle matematikkvansker. Avhandlingen har også utfordret kausale slutninger metodologisk, kausale slutninger som tidligere forskning trekker av det utviklingsmessige forholdet i tidlige matematiske ferdigheter. Videre har de psykometriske egenskapene i et kartleggingsverktøy, utviklet som del av denne avhandlingen, for førsteklassinger blitt evaluert. Kunnskap om utviklingsmessige forhold mellom tidlige matematiske ferdigheter og hvordan kartlegge elever, henger sammen med hvordan vi hjelper elever som strever i matematikk. Avhandlingen har tre ulike forskningsdesign, og derav tre ulike metodiske tilnærminger, de er alle tre kvantitative. Data ble samlet inn spesifikt for denne avhandlingen og bestod av elever på første trinn fra forskjellige skoler i Norge. En av studiene består også av en reanalyse av et datasett fra en publisert artikkel, her har de opprinnelige artikkelforfatterne utlevert deres datasettet. Hovedkonklusjonene i avhandlingen er at ved å bruke nye analysemetoder, kan man utfordre tidligere funn og effekter som tidligere forskning har lagt fram som kausale sammenhenger, men som gir et annet resultat når de reanalyseres. Videre viste valideringsstudien at tre ulike delferdigheter innenfor tidlige matematiske ferdigheter kan identifiseres. Intervensjonsstudien viste moderate effekter, men disse forsvant etter at tiltaket var over. Disse funnene har implikasjoner for både videre forskning ved å utfordre hvilke analyser man legger til grunn for å teste ulike hypoteser. Avhandlinger bidrar også til praksisfeltet ved at både kartleggingsverktøyet og intervensjonsmaterialet gjøres tilgjengelig, gratis, for norske skoler.

Arbeidet med denne avhandlingen er gjennomført ved Institutt for spesialpedagogikk, det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  

Publisert 14. aug. 2020 17:14 - Sist endret 18. sep. 2020 17:29