English version of this page

Disputas: Cecilie Enqvist-Jensen

Cand.ed. Cecilie Enqvist-Jensen ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Knowledge Practices and Learning Challenges in Legal Education - Examining students’ collaborative work in two undergraduate courses" for graden ph.d.

Cecilie Enqvist-Jensen. Foto.

Klikk for å delta på prøveforelesningen og disputasen via Zoom

 

Prøveforelesningen og disputasen vil bli avholdt i hybrid form. Det er mulig for publikum å delta på Zoom eller ved fysisk oppmøte. For fysisk oppmøte er det obligatorisk påmelding i forkant. Vennligst bruk dette skjemaet for å melde deg på.

Send e-post til Magnus Heie (magnus.heie@ils.uio.no) for å bestille elektronisk eksemplar av avhandlingen.

Prøveforelesning

Fredag 24. september kl. 10.00. 

Tittel på prøveforelesningen: "Professional learning across higher education: Theoretical and pedagogical underpinnings of students' disciplinary socialisation processes as knowledge practices".

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Universitetet i Linköping

2. opponent: Førsteamanuensis Patric Wallin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Leder av disputas

Instituttleder Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Knowledge Practices and Learning Challenges in Legal Education –Examining students’ collaborative work in two undergraduate courses

Denne artikkelbaserte avhandlingen bidrar til forskning på undervisning og læring i høyere utdanning. Avhandlingen har som overordnet målsetting å bidra til en rikere forståelse av hva det betyr for studenter å ta del i et – for dem – nytt kunnskapsfelt samt gi innsikt i de utfordringer de står overfor i den forbindelse. Jeg har nærmet meg denne målsettingen gjennom å undersøke kunnskapspraksiser og læringsutfordringer slik de utfolder seg i grupper av jusstudenter som samarbeider om å utforske fagspesifikke case-oppgaver.

For å undersøke dette har jeg gått inn i to kurskontekster fra første- og andre studieår i jusutdanningen.

I avhandlingen spør jeg: 1) Hva karakteriserer kunnskapspraksiser studentene introduseres for i lavere grads jusutdanning?

Og 2) Hvilke læringsutfordringer møter studentene når de deltar i disse praksisene?

For å kunne beskrive og analysere kompleksiteten i studenters vei til juss som kunnskapsfelt har jeg benyttet meg av følgende analysebegreper: epistemic space, appropriation, assembling og navigation.

Avhandlingens tredje forskningsspørsmål er; 3) Hvordan kan avhandlingens analysebegreper bidra til å skape en bedre forståelse av studentenes begynnende deltakelse i kunnskapspraksiser i jus?

Avhandlingen bygger på analyser av kvalitative data fra to kurskontekster; Et introduksjonskurs og et andre års kurs i internasjonal rett.

Jeg har fulgt studentenes interaksjon i gruppearbeid, og med særlig oppmerksomhet rettet mot den rollen de juridiske tekstene får i studentenes utforskende arbeid med case-oppgaver. Avhandlingen finner, i tråd med tidligere forskning, at studentene gjennom å ta del i kunnskapspraksiser får tilgang til den juridiske diskursen, fagspråket og ressursene i profesjonen.

Gjennom de valgte analysebegrepene har analysene av de to kurskontekstene gitt grunnlag for å beskrive noen viktige vilkår for at studenter kan ta del i kunnskapspraksiser i jus i utforskende aktiviteter. I sluttdiskusjonen understrekes betydningen av gjennomtenkte pedagogiske design for å legge til rette for, og støtte opp under, studenters læring når de står overfor ulike praksiser i et kunnskapsfelt.

Publisert 14. sep. 2021 14:49 - Sist endret 19. okt. 2021 12:41