English version of this page

Disputas: Emmanuel Wilson Walla

Master Emmanuel Wilson Walla ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "HIV/AIDS, TRADITIONS AND EDUCATION IN SOUTH SUDAN: Analysing the roles of the school, the community and the authorities in addressing the spread of HIV infection and mitigating the effects of AIDS on learners" for graden ph.d.

Emmanuel Walla. Foto.

Emmanuel Walla. Foto: privat

Klikk for å delta på prøveforelesningen og disputasen via Zoom

Vennligst send en epos til Magnus Heie (magnus.heie@ils.uio.no) for å få tilsendt avhandlingen digitalt.

Tid og sted for prøveforelesningen

Tittel prøveforelesning: "What role does formal schooling play in addressing the challenges of education learners in dealing with HIV-AIDS in South Sudan?"

Prøveforelesningen begynner kl. 15.00. Disputasen begynner kl 16.15.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor David Stephens, Universitetet i Brighton

2. opponent: Professor Paul Thomas, Universitetet i Sørøst-Norge

Professor Anne Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Leder av disputas

Instituttleder Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Professor Anders Breidlid, OsloMet

Professor Jon Lauglo (nå avdød), Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Avhandlingen analyserer skolens, samfunnets og myndighetens rolle når det gjelder å håndtere spredning av HIV-infeksjon og redusere effekten av AIDS på elevene.
Avhandlingen utforsker rollen som formell skolegang har i å møte utfordringen med å utdanne elever i Sør-Sudan til å forholde seg konstruktivt til HIV/AIDS-pandemien. Forskningen tar også sikte på å utvikle ny kunnskap for å bidra til å gjennomføre effektive kampanjer til å håndtere virkningen av pandemien.

Det legges vekt på foreldrenes rolle, som representerer den lokale befolkingens kunnskaper, tradisjonelle kulturelle verdier og uformell utdanning; lærerne, som implementerer moderne utdanningspolitikk gjennom formell skolegang introdusert av Vesten; og elevene som blir fanget mellom de to utdanningsmåtene. Den underliggende antagelsen er at de forankrede tradisjonelle kulturelle verdiene til sør-sudanere må integreres i utdanningspolitikken når det gjelder HIV/AIDS for å oppnå de ønskede resultatene og dermed hindre spredningen av pandemien.

Studien hadde seks mål og brukte tre spørsmål for å undersøke forskningens målsetninger og mål. Blandede metoder ble brukt til å samle primærdata fra 21 politiske beslutningstakere, lærere, foreldre og relevante interessenter gjennom intervjuer og fokusgrupper med 64 elever.

En undersøkelse ble gjennomført med 300 elever og 54 lærere på 6 skoler i Juba og Yambio, Sør-Sudan. Sekundære data ble samlet fra 10 policy-dokumenter og andre relevante dokumenter. Teoretisk innsikt ble hentet fra arbeidet til blant annet Bronfenbrenner og Gyekye for å plassere funnene innenfor et forsvarlig teoretisk rammeverk. De viktigste funnene i studien indikerer at skolen er et nødvendig, men utilstrekkelig middel for en effektiv HIV/AIDS-utdanningsstrategi. Denne mangelen skyldes systemfeil på makro-, samfunn- og skolenivå. Det rasjonalistiske rammeverket som undervisningen gjennomføres i er i konflikt med virkeligheten i lokal- samfunnene og lærerne selv er ikke tilstrekkelig forberedt på sin rolle i bekjempelsen av HIV/AIDS. På det personlige nivået virker elevene ofte bedre informerte enn lærerne sine, men det er en kunnskaps- og forståelseskonflikt mellom verdiene i hjemmemiljøet og de som blir undervist i skolene.

En effektiv strategi bør baseres på analysen avledet fra denne forskningen, og det mest dominerende funnet er at kløften mellom tradisjon og modernitet er den kritiske faktoren som må adresseres for å tilpasse skolens program til samfunnets virkelighet. Det må bygges bro over den åpenbare kløften gjennom et nasjonalt strategisk program basert på en dypere forståelse av arten av denne kløften.

Publisert 13. sep. 2021 13:44 - Sist endret 21. okt. 2021 12:12