English version of this page

Disputas: Emily Christine Oswald

Master of Arts Emily Christine Oswald ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Pa-KOW! Doing Participatory Knowledge Work in Museums and Archives" for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: briller, kinn, smil, visjon omsorg, øye.

Foto: Privat

Klikk for å delta på prøveforelesningen og disputasen via Zoom

Send epost til sumera.majid@uv.uio.no for å bestille digital versjon av avhandlingen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. oktober, 2021, kl. 16.00, Auditorium 2, Helga Engs Hus

Tittel på prøveforelesningen: "On the contribution of interaction studies to participatory knowledge work: Toward democratic aims via knowledge institutions."

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Joseph Polman, University of Boulder, USA

2. opponent: Professor Alexandra Weilenmann, Göteborgs Universitet, Sverige

Professor Åsa Mäkitalo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Leder av disputas

Professor Anne Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Museer og arkiver er minneinstitusjoner som interagerer med publikum. Interaksjonene forekommer ofte i sammenheng med deltakelsesprosesser der ansatte ved museer og arkiver kommuniserer, samarbeider eller konsulterer med enkeltpersoner og grupper utenfor institusjonen. Deltakelse forstås vanligvis forskjellig fra erfaringer med å delta på programmer eller utstillinger som ikke innebærer muligheter for tilbakemelding eller innspill, og antas videre å gjenspeile en institusjonell interesse for publikums bidrag og kunnskap. Noen forskere og utøvere hevder at deltakelsesprosesser kan bidra til demokratisering av minneinstitusjoner; andre igjen hevder at disse prosessene nettopp står i fare for å reprodusere de problematiske maktdynamikkene som deltagelse tar sikte på å motvirke. 

Denne avhandlingen utforsker prosesser for deltakelse i minneinstitusjoner gjennom casestudierav tre institusjoner: Bymuseet ved Oslo Museum, Universitetet i Oslos Naturhistoriske museum og Norsk Folkeminnesamling. Det stilles tre overordnede forskningsspørsmål om teknologiens rolle i deltakelsesprosesser; utøvelse av «agency» eller agens fra institusjonelle og offentlige deltakere; og metodiske strategier som tar høyde for gjeldende praksis samt innovasjon og endring. I hvert casestudie involverte deltakelsesprosessene forskjellig materiale fra institusjonelle samlinger, interaksjon med ulike publikummere sam ulike modaliteter for kommunikativ interaksjon. I den første casestudien observert og kommenterte Facebook-brukere historiske fotografier fra Bymuseets samling, som svar på spørsmålet: «Ser du hvor dette er?» I det andre casestudien forbedret medlemmer av en botanisk forening metadata om planter bevart i Naturhistoriske museums herbarium gjennom en online portal. I den tredje casestudien bidro Oslo-innbyggere fra 16 til 19 år med nytt materiale til Norsk Folkeminnesamling, deriblant internett-memer for å dokumentere opplevelsene og perspektivene til byens unge mennesker.

Metodisk involverte hver casestudie etnografisk observasjon av samspillet mellom institusjonelle deltakere og publikum, samt datainnsamling som tillot mikroanalyse av ytringer. I andre og tredje casestudie ble deltakelsesprosessene utviklet i fellesskap med museums- og arkivmedarbeidere gjennom et samarbeid mellom forsknings- og praksisfeltet; interaksjonene mellom institusjonelle og offentlige deltakere i prosessen ble deretter analysert. Den første casestudien var en retrospektiv studie av museets aktivitet på sosiale medier.

Første og andre forskningsspørsmål besvares ved å utvikle begrepet «participatory knowledge work» (deltakende kunnskapsarbeid) eller Pa-KOW! for å redegjøre for spesifikke aspekter ved interaksjoner og deltakelsesprosesser der publikum møter minneinstitusjoner, og minneinstitusjoner møter publikum. Disse aspektene inkluderer utøvelse av agens fra institusjonelle deltakere i etablering av kommunikative kontekster for interaksjon; viktigheten av artefakter og samhandling mellom publikum i publikums utøvelse av agens; og måtene digitale medier og infrastrukturer formidler kunnskapspraksis og samlingene til museer og arkiver. Det tredje forskningsspørsmålet besvares gjennom utvikling av partnerskap mellom forskere og praksisutøvere, og formative intervensjoner som involverte tett samarbeid med museums- og arkivsfagfolk. Implikasjonene av Pa-KOW! for museums- og arkivpraksis og for forskning på minneinstitusjoner blir også diskutert.

Publisert 1. okt. 2021 13:30 - Sist endret 19. okt. 2021 12:41