Disputas: Siri Steffensen Bratlie

Master Siri Steffensen Bratlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding and Enhancing Morphological Knowledge in Children with Language-Minority Backgrounds: A Meta-Analysis and a Randomized Controlled Trial" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: panne, leppe, smil, øyenbryn, øyenvippe.

Foto: Universitetet i Oslo

Klikk for å delta på prøveforelesningen og disputasen via Zoom

 

Prøveforelesningen og disputasen vil avholdt i hybrid form. Det er mulig for publikum å delta på zoom eller ved fysisk oppmøte. For fysisk oppmøte er det obligatorisk påmelding i forkant.

Send epost til magnus.heie@ils.uio.no for å bestille elektronisk eksemplar av avhandlingen.

Tid og sted for prøveforelesning

"Discuss how morphological knowledge fits within and is distinguished from oral language."

Prøveforelesningen vil bli avholdt 9. september kl. 14.00, auditorium U35, Helga Engs Hus samt på Zoom. Klikk her for å registrere fysisk oppmøte på prøveforelesningen. 

Disputas

Klikk her for å registrere fysisk oppmøte på disputasen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Hélène Deacon, Dalhousie University, Canada
  • Researcher Jamie Quinn, Florida State University, USA
  • Professor Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Christian Brandmo, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Fagområdet for denne doktorgradsavhandlingen er utvikling av, og opplæring i, språk-, lese- og skriveferdigheter for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det blir stadig sterkere støtte for at morfologisk kunnskap, kunnskap om de grunnleggende meningsbærende enhetene i språket, er en inngangsport til språk- og leseferdigheter. Likevel har morfologi fått lite oppmerksomhet i tidligere studier av minoritetsspråklige barn. Det første målet med denne avhandlingen var å sammenfatte kunnskap om minoritetsspråklige barns morfologiske kunnskap i samfunnsspråket sammenlignet med majoritetsspråklige barn. Det andre målet var å utvikle et digitalt, morfologisk undervisningsprogram og teste kort- og langtidseffekter på ordkunnskap, lesing og 
staving for norske andreklassinger. Det tredje målet var å undersøke effekter for
minoritetsspråklige elever spesifikt og om deres språkprofiler, bruk av norsk hjemme eller foreldres utdanning hadde sammenheng med utbyttet av programmet.

Den første studien er en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyse av 43 studier. Den andre og tredje studien rapporterer fra en randomisert kontrollert studie med 717 elever, hvorav 188 elever hadde minoritetsspråklig bakgrunn. Resultatene fra den første studien viste moderate til store gjennomsnittlige gruppeforskjeller i morfologisk kunnskap i favør av barn med majoritetsspråklig bakgrunn. Resultatene fra den andre og tredje studien viste varige effekter av morfologiprogrammet på elevenes ordkunnskap, leseflyt og staving. Det var ikke forskjeller i effekter på ordkunnskapsmål mellom majoritets- og minoritetsspråklige elever, eller mellom minoritetsspråklige elever med forskjellige språkprofiler, språkbruksmønstre eller utdanningsnivå i familien.

Hovedimplikasjonen av denne avhandlingen er at morfologi er en viktig komponent å inkludere i språkopplæring for minoritetsspråklige elever, ikke bare fordi minoritetsspråklige elever i gjennomsnitt har mindre morfologisk kunnskap i samfunnsspråket sammenlignet med majoritetsspråklige barn, men også fordi morfologisk instruksjon har potensial for å gi overførbare og langsiktige effekter på viktige språk-, lese- og staveferdigheter. Det digitale morfologiprogrammet Kaptein Morf er gratis og tilgjengelig for bruk i norsk skole. 

Arbeidet med denne avhandlingen ble utført ved Institutt for spesialpedagogikk, Det
utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.

Publisert 30. aug. 2021 13:29 - Sist endret 31. mai 2022 13:33