Disputas: Terje Nærland

Cand.psychol. Terje Nærland  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

fredag 10. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

Social Status and Communicative Competence in Preschool Years. An observation-based approach.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Studiet av barn i barnehage - barn som aktive og passive og som subjekt og objekt. Utviklingen i forskningsmetoder og teoribruk de siste tiårene.

Fredag 10. juni 2011, klokken 10.15 - 11.00, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Docent Annica Löfdahl, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads Universitetet, Sverige (første opponent).

Førsteamanuensis Øyvind Kvello, Psykologisk institutt, NTNU (andre opponent).

Tredje medlem av komitéen, samt koordinator er professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av settedekan, professor Eva-Signe Falkenberg, Insitutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Veileder:

 Professor Harald Martinsen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon

Sammendrag på norsk:

Sammendrag på engelsk:

Publisert 5. mai 2011 13:25 - Sist endret 23. aug. 2021 09:43