Disputas: Cand.scient. Guri Anne Nortvedt

Cand.scient. Guri Anne Nortvedt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

torsdag 16. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

Norwegian Grade 8 students' competence in understanding and solving multistep arithmetic word problems

Foto: Shane Colvin

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: 

Problemløsningsoppgaver i matematikk: Gjør kort rede for begrepet og drøft slike oppgavers plass i skolematematikken.

Torsdag 16. juni 2011, klokken 10.15 - 11.00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Lektor PeD karin Linnanmäki, Enheten för specialpedagogik, Åbo Akademi, Finland (første opponent).

Førsteamanuensis Per Frostad, Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU (andre opponent).

3. medlem av komitéen, samt koordinator: Professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogik, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Solveig Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Veileder:

 Kandidatens veiledere har vært  professor Bente Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon

Les sammendrag her:

Publisert 3. mai 2011 14:52 - Sist endret 23. aug. 2021 09:44