Cand.paed. Britt Oda Fosse

Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved praktisk-pedagogisk lærerutdanning.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet lærerstudenters læring, og har fokus på hvordan tilpasset opplæring som tema i lærerutdanningen er med på å utvikle studentenes forståelse av elevers læring, og av tilpasninger i undervisningen. Studien søker svar på hvilke redskaper som er tilgjengelige og tas i bruk når studentene skaper mening om tilpasset opplæring i ulike situasjoner i lærerutdanningen både på campus og i skolen. Videre på hvilke uttrykk tilpasset opplæring får i dialoger om undervisning og læring, og på hvordan tilpasset opplæring kan forstås som begrep og virksomhet. Det som analyseres er studenters dialoger når de i fellesskap arbeider med ulike oppgaver på campus og i skolen. Avhandlingen tar utgangspunkt i sosiokulturelle teorier om læring, og dialogisk teori om mening og meningsdannelse. Interaksjonsanalyse er det sentrale metodologiske grepet for å forstå studentenes meningsskaping i dialoger.

Analysene viser hvordan meningsskaping utvikles i et samspill mellom deltakerne, tilgjengelig redskaper og de temaer eller objekter som trekkes i forgrunnen og kommer i fokus. Det er imidlertid betydelige forskjeller på hvilke redskaper som tilbys og hvordan mening skapes i situasjonene på campus og i skolen. De redskapene som tilbys og som tas i bruk av studentene har et meningsinnhold som i stor grad opprettholder og viderefører det historisk utviklede synet på tilpasset opplæring som individorientert og spesialpedagogisk. Analysene viser videre hvordan universitetslæreren og veilederne i skolen i liten grad opptrer som kompetente andre i studentenes læringsprosesser. Det er få tegn på at kunnskaper om tilpasset opplæring appropriert på campus transformeres til veiledning av studenters læring i skolen. Funnene tyder på at årsaken til dette er at de to kontekstene opptrer som isolerte og lukkede systemer.

Denne avhandlingen bidrar til å gi et nyansert bilde av lærerstudenters læringsprosesser, og av den påvirkning de ulike kontekstene har på disse prosessene. Den er på dette grunnlaget også et bidrag i lærerutdanningens arbeid med å utvikle en bedre sammenheng mellom det som skjer på universitetet og i praksisskolene.

Studien er utført ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.  

Publisert 17. jan. 2011 12:59 - Sist endret 16. mai 2011 11:55