Disputas: Master Solveig Ingebjørg Holen

Solveig Ingebjørg Holen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 5. juni 2012.

Avhandlingens tittel er:

Coping in children: Effectiveness of the universal school-program Zippy's Friends. A matched and randomized, controlled study.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Mekanismer for hvordan barns strategier for å mestre skolerelaterte utfordringer kan påvirke deres mentale helse og skoleprestasjoner..

Tid: tirsdag 5. juni 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Edvind Bru, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger              (1. opponent)
  • Professor Jan-Eric Gustafsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen er forsker Siri Thoresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo.

Professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er komitéens koordinator.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Forsker Mette Ystgaard (t.o.m. våren 2010), Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør-Øst.
  • Seksjonsleder, Dr.psychol. Trine Waaktaar (f.o.m. høsten 2010), Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør-Øst
  • Førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven (t.o.m. høsten 2009), Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Arne Ola Lervåg (f.o.m. våren 2010), Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

 

For sammendrag, les her:

Publisert 23. apr. 2012 14:39 - Sist endret 31. mai 2022 13:40