Cand.scient. Margrethe Naalsunds avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Why is algebra so difficult? A study of Norwegian lower secondary students' algebraic proficiency.

Basert på resultater fra TIMSS-studiene om svake elevprestasjoner i algebra blant norske elever, studerer denne avhandlingen ungdomsskoleelevers kognitive prosesser knyttet til algebraisk aktivitet for å søke svar på spørsmålet ”Why is algebra so difficult?”. Aspekter ved matematisk kompetanse (”proficiency”) som begrepsforståelse, prosedyreferdigheter, evne til å formulere, representere og løse problemer, samt evne til å forklare, reflektere og begrunne, utgjør det teoretiske rammeverket for studien. Datamaterialet består av testresponser fra 412 8.klasseelever og 417 10.klasseelever, samt intervjuer av utvalgte elever basert på deres testresponser. Kodeprosedyrer og analyser har vektlagt diagnostisk informasjon der strategivalg, feiltyper, forklaringer og begrunnelser står sentralt.

Funnene peker på et kognitivt gap mellom uformelt og formelt resonnement i 8. klasse, og tydeliggjør forskjeller og likheter i formell kompetanse i hhv 8. og 10. klasse. Formelle prosedyrer synes å bli brukt svært algoritmisk snarere enn å være styrt av en dypere forståelse av koblede sentrale begreper (for eksempel ekvivalens). Mange av de samme utfordringene ble observert på begge klassetrinn, som for eksempel misoppfatninger knyttet til begrensede kunnskaper i aritmetikk og problemer i prosessen med å generalisere aritmetisk kunnskap til algebra. I tillegg kom elevenes manglende evne til å forklare og begrunne sine resonnementer tydelig frem. Et samlet budskap er at algebraundervisning kan dra nytte av et økt fokus på ulike aspekter som utgjør algebraisk kompetanse (”proficiency”) utover et ”ferdigheter versus forståelse”-fokus, og at disse er tett sammenvevd i kompetanseutviklingen.

For engelsk sammendrag, les her:

 

Publisert 25. apr. 2012 14:31 - Sist endret 15. aug. 2012 11:21