Cand.scient. Maria Vetleseter Bøes avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

What's in it for me?  Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.

Denne avhandlingen handler om hva som motiverer ungdom til å velge realfag i videregående skole og høyere utdanning. Basert på resultatene diskuteres implikasjoner for økt rekruttering til naturvitenskap og teknologi. Arbeidet er en del av prosjektet Vilje-con-valg, og presenterer analyser av spørreskjemasvar fra mer enn 2,000 elever og studenter i Norge. Avhandlingen består av tre forskningsartikler hvorav to er empiriske arbeider. Den første empiriske artikkelen handler om valg av realfag som programområde i videregående skole, og den andre ser spesielt på valg av fysikk i videregående skole og høyere utdanning.
Sentrale funn:

  • Interesse og selvrealisering var viktige motivasjoner for å velge realfag som programområde i videregående skole, sammen med nytteverdien av realfagene for opptak til videre studier.
  • Det var klare kjønnsforskjeller i fysikkelevenes planer for videre utdanning og framtidig jobb. Flere jenter enn gutter kunne tenke seg medisinstudier og legeyrket. Flere gutter enn jenter ville studere teknologi og bli ingeniører.
  • Fysikkstudenter i høyere utdanning så ut til å være motivert primært av interesse for faget i seg selv. Mange av dem ville bli forskere. Spesielt kvinnelige fysikkstudenter ønsket seg en jobb med idealistiske elementer.

En hovedkonklusjon fra arbeidet er at hvis ungdom skal velge realfag, må realfagene gi dem et overbevisende svar på spørsmålet «what’s in it for me?». Ungdom ønsker å få bruke evnene sine og utvikle seg selv i studier som handler om noe de interesserer seg for og bryr seg om. Resultatene kan brukes i utvikling av tiltak for å bedre rekrutteringen til naturvitenskap og teknologi. Arbeidet er en del av forskningsfeltet naturfagdidaktikk, og er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 27. mars 2012 12:55