Msc & MA Dorothy Sutherland Olsen's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.

Denne studien er motivert av et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan “vitenskaps-baserte teknologier” utvikles. Fokuset har vært på tverrfaglig forskning innen nanovitenskap og nanoteknologier. Avhandlingen studerer tverrfaglig samarbeid som en læringsprosess og undersøker hvordan slikt samarbeid kan bidra til utvikling av de teknologiene som er i fokus .

Nyere studier av tverrfaglig samarbeid er vurdert og analysert og flere teoretiske perspektiver er diskutert. Kasus-studier er blitt gjennomført og data ble samlet inn ved hjelp av intervjuer, observasjoner og dokumentstudier. En sosiokulturell tilnærming ble tatt for å tolke og analysere data.

Hovedfunn er at tilstedeværelsen av personer med ulik bakgrunn i et forskningsprosjekt bidrar på flere forskjellige måter: 1) Teorier, metoder og perspektiver fra flere disipliner blir vurdert og brukt til å løse problemer. 2) Nye spørsmål blir stilt av andre disipliner, og dermed stimuleres en søkning etter nye løsninger. 3) Forskningsagendaer er tilpasset og utviklet for å inkludere ulike faglige perspektiver fra flere disipliner. 4) Verktøy og instrumenter er hentet fra ulike fagområder og brukes i utviklingen av de aktuelle teknologiene.

Ved å se på forskningspraksis som en læringsprosess, har det blitt mulig å beskrive de forskjellige måtene de ulike disiplingruppene lærer av hverandre. I noen tilfeller var det behov for tett samarbeid over en lang periode som jeg har kalt sammenvevd eller intertwined læring. I andre tilfeller ble konseptuelle redskap, fysiske redskap eller en person brukt til mediering av aktiviteter. Jeg kaller dette “learning by taking short cuts”.

Det viktigste bidraget med denne avhandlingen er en mer detaljert forståelse av hvordan forskjellige disipliner jobber sammen for å produsere ny kunnskap og ny teknologi. Dette oppnås ved å komme fram til en mer nyansert konseptualisering av fenomenet  tverrfaglig samarbeid. Funnene har således implikasjoner for vår forståelse av begrepet tverrfaglighet og for organisering av tverrfaglig forskning innen vitenskaps-baserte teknologier.

 

For English, se:

Publisert 25. juni 2013 13:54 - Sist endret 25. juni 2013 13:54