Cand.ed. Einar Sundsdal's for graden Ph.D.

Avhandlingens tittel er:

Naturalistisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt.

Arbeidet med denne avhandlingen er utført på Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen hører til fagområdet pedagogikk og er skrevet innenfor forskningsfeltet pedagogisk humanioraforskning. I avhandlingen arbeider jeg med problemstillinger som springer ut fra John Deweys påstand om at mennesket er en del av naturen og ikke en liten gud utenfor. Denne påstanden er avhandlingens bærende idé, og det er min oppfatning at den også i dag stiller opp en danningsutfordring for pedagogikken forstått i bred kulturpolitisk forstand.

Med henvisning til Reidar Myhre og Lars Løvlie hevder jeg at spørsmålet om hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og andre dyr er et pedagogisk grunnlagsproblem. Et grunnlagsproblem hvis svar i stor grad avgjør hvordan vi tenker om pedagogikk og danning i bred kulturpolitisk forstand. Det er dette problemet denne avhandlingen stiller opp, og det møtes med en påstand om at det er nødvendig å bringe inn naturen for å videreføre pedagogikk og danning som kulturpolitiske prosjekt.

Metodisk håndteres denne problemstillingen ved at jeg stiller noen pedagogiske grunnlagsproblemer under det jeg med John Dewey kaller en naturalistisk humanistisk beskrivelse. Det vil si at jeg analyserer, kritiserer og rebeskriver noen pedagogiske spørsmål og svar fra et naturalistisk humanistisk ståsted.

 

Tilbake:

 

Publisert 24. mai 2013 10:58 - Sist endret 9. juni 2022 14:31