Hovedfagskandidat Eva Bjerkholt's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.

Avhandlingen omhandler overgangen fra lærerutdanning til yrket, spesielt veiledning av nye lærere. Problemstilling:

Hvilke saksområder og fokus belyses i veiledningssamtalene mellom nyutdannede lærere og deres lokale veiledere?

På hvilken måte fokuseres saksområdene i veiledningssamtalene?

Hvordan belyses fokus med hensyn til nivå og perspektiver i veiledningssamtalene?

Hvordan framstår relasjonene mellom deltakerne i veiledningssamtalene?

Fokusering viser til prosessen der deltakerne forhandler om hva som skal bli hovedsak i samtalen.  Uttrykket fokus er benyttet om resultatet av denne prosessen, hva innen et konkret saksområde som blir hovedsak.

Avhandlingen er en kasusstudie med et eksplorerende og flermetodisk design der åtte nyutdannede lærere på ungdomstrinnet og deres veiledere følges gjennom ett skoleår. Data-materialet består av 16 observasjoner av individuelle veiledningssamtaler med påfølgende intervjuer av de nyutdannede, samt seks observasjoner av gruppeveiledningssamtaler etterfulgt av gruppeintervjuer. I tillegg utarbeidet den enkelte nyutdannede en deltaker-beretning der de beskrev bakgrunn, relevante erfaringer og forventninger.

Avhandlingens hovedfunn er at veiledningssamtalene belyser vesentlige sider ved lærer-arbeidet som er knyttet til elevers trivsel og læring. Analysene tydeliggjør sammenhenger mellom innholdet i samtalene, de nyutdannedes arbeidssituasjon, arbeidsoppgaver, fokuseringsprosessen, valg av fokus, og hvordan fokus belyses med hensyn til nivå og perspektiver. Studien viser også hvordan relasjonene mellom de nyutdannede og veilederne, og veiledernes valg av tilnærming til veiledning, influerer på innholdet.  

Avhandlingen har samfunnsmessig betydning fordi den gir inngående analyser av ulike aspekt ved innholdet i veiledningssamtalene. Den har relevans for kvalitetsutvikling av veilednings-ordninger for nyutdannede lærere, og for veiledningsordninger for andre profesjonsgrupper. Avhandlingen peker også mot nye forskningsspørsmål angående samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt. Monografien er levert Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdannings-vitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.

For English information, see:  

 

Publisert 7. jan. 2013 16:27 - Sist endret 19. okt. 2017 12:29