Cand.philol. Lisbeth Myklebostad Brevik

Avhandlingens tittel er:

How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet engelsk fagdidaktikk. Den undersøker leseforståelse i engelsk i videregående skole – nærmere bestemt hvordan lærere underviser og hvordan elever leser for å utvikle leseforståelse på studieforberedende (SF) og yrkesfaglige (YF) studieprogrammer. Avhandlingen er artikkelbasert og inneholder tre artikler i et «mixed methods»-design, med to artikler med kvalitative data fra lærere og elever, samt en med kvantitative elevdata. Artikkel I har undersøkt 21 læreres leseundervisning i løpet av et fire-ukers etterutdanningskurs og fant mer aktiv bruk av lesestrategier enn vanligvis antatt – også mer enn lærerne selv satt ord på. Artikkel II viser hvordan fem av disse lærerne underviste i lesing i engelsk et år etter at de deltok i etterutdanningskurset, hvordan 64 av deres elever brukte lesestrategier og hvordan lærere og elever reflekterte over strategibruken. Funnene viste en klar forskjell mellom studieforberedende og yrkesfaglige studieprogrammer, både med hensyn til undervisning og bruk av strategier. Mens elevene på YF uttrykte at lesestrategier bidro til at de ble bedre lesere og bedre arbeidere, ga elevene på SF uttrykk for at de primært brukte lesestrategier fordi læreren ba dem gjøre det. Artikkel III har analysert 10.331 elevers leseferdigheter i kartleggingsprøver på tvers av engelsk og norsk. Funnene viste at det var en statistisk sammenheng mellom leseferdighetene deres i de to språkene, samt valg av utdanningsprogram, at jenter leste bedre enn gutter, at elever på SF leste bedre enn elever på YF, og det var flest gutter på YF blant de svakeste leserne. Samtidig viste funnene at elevene på YF var de mest aktive strategiske leserne i engelsk. I motsetning til tidligere antakelser, viser avhandlingen at det foregår utstrakt undervisning av lesestrategier for å utvikle elevenes leseforståelse, og at lærernes deltakelse på etterutdanningskurs hadde betydning for å øke deres bevissthet om denne undervisningen. Lesestrategier fremstår som verdifulle læringsverktøy, samtidig som det er tydelig at de må brukes aktivt av den enkelte elev ved at de ser personlig grunner til å gjøre nettopp det, hvis bruk av lesestrategier skal ha betydning for elevenes leseforståelse.

 

 

 

 

Publisert 22. apr. 2015 09:20 - Sist endret 22. apr. 2015 09:20