Master Kirsten Foshaug Vennebo

Avhandlingens tittel er:

School Leadership in Innovative Work - Places and Spaces.

Denne avhandlingen undersøker skoleledelse i innovativt arbeid i sammenheng med reformarbeid og skoleutvikling i norske skolekontekster. Studien søker å utvikle ny innsikt i arbeidets kompleksitet og hvordan ledelse fungerer i denne type arbeid. Betydningen av ledelse omtales som særlig viktig i skolers utviklingsarbeid der «nye ideér» skal fanges opp, konstrueres og rekonstrueres og gjøre skoler i stand til å handle etter disse. Empirisk er studien forankret i to skoleutviklingsprosjekter der IKT tas i bruk på nye måter i undervisning og læring. Det empiriske grunnlaget er basert på data hentet fra møter i prosjektlederteam med ansvar for framdrift og resultater i prosjektene. Studien anvender kultur-historisk aktivitetsteori og undersøker innovativt arbeid som en samhandlingsprosess, der nyvinninger blir aktualisert og realisert som skrittvise endringer. Ledelse studeres som regulerende og koordinerende funksjoner basert på handlingsforløp som utspiller seg med betydning for arbeidets retning og utfall. Studien viser hvordan utviklingsarbeid blir innovativt når et mangfold av perspektiver kommer til uttrykk i teamdiskusjoner rundt utfordringer teamene støter på i arbeidet. En viktig betingelse for å skape nyvinninger er imidlertid at deltakere initierer idéer og perspektiver som bryter med kollektivets etablerte måter å handle på og at slike perspektiver fanges opp, støttes, utforskes og utvides. Studien viser at ledelse i innovativt arbeid dannes i et samspill mellom hierarkiske og distribuerte former for handlekraft og autoritet. Ledelse oppstår i nettverk av relasjoner som skapes og endres gjennom samhandling i teamene, og drives fram i mangfoldet av motiver og spenninger. På grunnlag av disse funnene drøfter studien utfordringer knyttet til ledelse i innovativt arbeid og implikasjoner utfordringene har for ledelse i skoler. Studien viser at utfordringer dreier seg om å håndtere komplekse problemstillinger og å skape vilkår for innovativt arbeid. Slike utfordringer krever ledelse som skaper rom der potensielt nye måter å handle på kan eksperimenteres med og utvikles gjennom bruk av strukturerte arbeidsformer. For å vinne ytterligere kunnskap om skoleledelse i innovativt arbeid bør fremtidig forskning undersøke skoleutviklinsgsprosesser som både foregår i skoler som etablerte organisatoriske «places», men også i «spaces» hvor skoler samhandler med andre aktører.

 

Publisert 5. mai 2015 08:41 - Sist endret 5. mai 2015 08:41