Master Lill-Johanne Eilertsen

Title of dissertation:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår..

Dette forskningsarbeidet handler om vilkår for deltakelse for barn med sammensatte vansker der hørselsnedsettelse inngår. Avhandlingen, som er artikkelbasert, henvender seg i første rekke til det pedagogiske forskningsfeltet. Studien har relevans også for forskere som befatter seg med interaksjonsforskning.

Studiens overordnede problemstilling omhandler hvordan intersubjektive prosesser skaper muligheter for deltakelse i interaksjon og kommunikasjon under vanskelige betingelser. Tre delarbeider har på hver sin måte belyst og gitt innspill til denne problemstillingen, gjennom forskningsspørsmål som omhandler i) hvordan ulike sosiale identiteter utnyttes for å ivareta den intersubjektive prosessen i interaksjonen, ii) karakteristiske trekk ved spontant oppstått interaksjon mellom barn med og uten sammensatte vansker, og iii) hvordan dialogisme kan være en ressurs i konstruksjonen av inkluderende opplæring.

Dialogisk epistemologi ligger til grunn for studien. De empiriske dataene er konstruert ved videoopptak av barn i fem barnehager og skoler. Utvalget består av barn i alderen 3 til 12 år. I analysene til delarbeid 1 er det anvendt samtaleanalyse (CA). I delarbeid 2 er det valgt en interaksjonsanalytisk tilnærming. Delarbeid 3 inneholder empiriske eksempler, men er i hovedsak basert på tekstanalyse.

Avhandlingen som helhet er et bidrag til utvidet forståelse av hva som skjer med relasjonene mellom barn når likeverdigheten blir truet ved at barna har ulike muligheter til å inngå i det kommunikative fellesskapet. Hovedfunn fra studien viser hvordan barn skaper deltakelsesbetingelser ved å konstruere samhandlingsformat som bygger på felles barnekulturell kompetanse. Arbeidets nytteverdi ligger i bidrag på to plan: til ny forståelse av opplæring av barn med særskilte opplæringsbehov, samt til grunnleggende diskusjoner om sentrale begrep relatert til interaksjon og kommunikasjon på det pedagogiske feltet.

Arbeidet er utført ved Signo kompetansesenter, rådgivningsavdelingen, og ved Universitetet i Oslo, det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk.

Publisert 29. mars 2016 09:52