Hovedfagskandidat Lisbet Skregelid

Title of dissertation:

Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet kunstdidaktikk og undersøker hvilket potensial kunst og kunstdidaktisk regi kan ha i og utover en skolesammenheng. I studien som er basert på et samarbeid mellom lærere, museumsansatte og forsker og hvor strategier fra aksjonsforskning tas i bruk, utforskes to ungdomsskoleklassers besøk på tre samtidskunstutstillinger ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og arbeidet de gjorde relatert til disse gjennom de tre årene de gikk på ungdomskolen. Det empiriske materialet, hvor elevenes samtaler og refleksjoner om kunstutstillingene og den kunstdidaktiske regien er en sentral del, drøftes i forhold til et teorigrunnlag som er utviklet i dialog med empirien og gjennom analyser og diskusjoner av en relasjonell kunstdidaktikk og filosofiske perspektiver på estetikk og pedagogikk av blant andre Jacques Rancière.

I avhandlingen, som er en monografi, diskuteres det hva møter med kunst kan bidra med når de er regissert i et samarbeid på tvers av institusjoner, når de er en integrert del av skolens undervisning og når erfaringene fra et møte bygger på det foregående. Spesielt fremheves hvordan dissens som meningsforskjeller og forstyrrelser i det sanselige muliggjør transformasjoner i elevene, og hvordan møter med samtidskunst og kunstdidaktisk praksis som utfordrer gjeldende normer og gir rom for det uforutsette kan utgjøre demokratiske frirom og steder der subjektiveringshendelser kan finne sted. Med utgangspunkt i dette argumenteres det for kunstens og kunstdidaktikkens politiske potensial siden etablerte oppfatninger av både kunsten og konteksten som omgir den, kan omdefineres og endres, og bidra til nye måter å forholde seg til verden på. Avhandlingens bidrag skiller seg fra den dominerende læringsretorikken på det kunstdidaktiske feltet og inviterer til en aktualisering av Helga Engs tanker om kunst som et overordnet prinsipp i fremtidens skole og samfunn.

Avhandlingen blir avlagt ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk, og er finansiert av Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag.

Publisert 24. aug. 2016 13:06