Master Tove Lafton

Title of dissertation:

Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet barnehagepedagogikk. Prosjektets overordnede problemstilling er Hvordan (re)konstrueres barnehagepraksiser i møter med teknologi? Innunder dette hovedspørsmålet ligger tre underspørsmål som behandles i hver av de tre artiklene.

  1. Hvilke kontekstuelle representasjoner har betydning for utvikling av digital praksis i barnehagen?

  2. Hvordan kan digital praksis skrives frem som et dynamisk begrep som uttrykker en event i bevegelse heller enn et statisk innhold eller essens?

  3. Hvilke agentskap aktiveres i barnehage-nettverk når nettbrett tas i bruk i dokumentasjonsarbeidet?

Studien er etnografisk inspirert, og det er gjennomført et etnografisk inspirert feltarbeid. Materialet fra feltarbeidet danner utgangspunkt for diskusjonene som løftes i en abduktiv tilnærming til feltet. Ved hjelp av sosio-materielle innganger, hovedsakelig Actor-Network-Theory (ANT), tilstreber avhandlingen en analytisk sensibilitet til digital praksis i barnehagen.

Avhandlingens bidrag til forskningsfeltet er tredelt. For det første tar teksten for seg teoretiske reiser og peker på hvordan møter med praksiser, tekster og overordnede ideer skaper bevegelser i forskerens blikk. For det andre undersøkes disse ulike blikkene ved å se dem som optiske linser, og avhandlingen argumentere for at de optiske instrumentene som tas i bruk i refleksjonsarbeid og i forskning har betydning for hva som trer frem av innsikter om gitte fenomener. For det tredje viser diskusjonen hvordan ANT sin flate ontologi muliggjør koblinger mellom ulike optiske instrumenter, diffraksjon, refleksjon og refraksjon. Innsiktene studien trekker frem vever tenkning og handling sammen i barnehagens reflektive prosesser. Språk og handling opptrer med en samtidighet i refleksjonsprosesser, og hvilke handlinger som kan aktiveres i praksisen er tett forbundet med hvordan refleksjonsverktøy forstås og tas i bruk.

Publisert 8. jan. 2016 09:52 - Sist endret 8. jan. 2016 09:52