Cand.philol. Agnete Andersen Bueie

Avhandlingens tittel:

"Slike kommentarer er de som hjelper". Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Avhandlingen plasserer seg innenfor fagområdet norskdidaktikk, nærmere bestemt skrivedidaktikk og vurdering av skriving. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er hvordan forstår og bruker elever på ungdomstrinnet lærerens kommentarer på sine skriftlige arbeider i norskfaget.

Avhandlingen har et sekvensielt mixed methods-design, der jeg kombinerer kvalitative og kvantitative data. Designet er kvalitativt dominert, og består av tre faser som bygger på hverandre. Metoder som er benyttet i datainnsamling er verbale protokoller (fase 1 og 2), intervjuer (fase 2) og spørreundersøkelse (fase 3). I tillegg er kommenterte elevtekster sekundærdata.

Et sentralt funn når det gjelder elevenes forståelse av lærerkommentarer, er at elevene i de fleste tilfeller forstår kommentarene de får. Det er også et viktig funn at de, med noen få unntak, møter lærerkommentarene med aksept.

Når det gjelder elevenes bruk av lærerkommentarer, er det et sentralt funn at elevene gjør det lærer forventer av dem. I fase 1 undersøkes et prosessorientert skriveforløp, og her reviderer alle elevene tekstene sine, slik det blir lagt til rette for. Revisjonene er stort sett svar på lærerens respons. I fase 2 undersøkes lærerkommentarer gitt til ferdige tekster, og da blir kommentarene i liten grad brukt helt konkret, men elevene prøver å huske på dem til neste gang de skal skrive.

Når det gjelder tilbakemeldingspreferanser, viser avhandlingen at elevene foretrekker kommentarer på globale tekstnivå (som ideer, innhold, sjanger og struktur), og de mest nyttige kommentarene er de som er spesifikke, som er forklarende og som gir retning for hvordan eleven kan gå videre.

Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om skriftlige lærerkommentarer, sett fra et elevperspektiv. Studien bidrar med kunnskap om vurdering for læring i et norskfaglig perspektiv. Gjennom innsikt i hvordan elevene forstår og bruker vurdering kan vi utvikle vurderingspraksis videre slik at den blir i tråd med overordnede retningslinjer for vurdering i norsk skole.

Arbeidet er utført ved ILS, Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Publisert 13. juni 2017 11:51 - Sist endret 13. juni 2017 11:51