Cand.ed. Anne Arnesen

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementarys Schools.

Avhandlingen er skrevet innenfor det spesialpedagogiske fagområdet. Den omhandler problemstillinger relatert til kartlegging av elevers sosiale fungering og leseutvikling. Tidlig og nøyaktig identifisering av vansker på et eller begge utviklingsområder er vesentlig for virksom tilrettelegging og oppfølging av elevenes læring og utvikling, men krever kartleggingsinstrumenter av god kvalitet. I avhandlingens tre studier er dette undersøkt med ulike metoder. I den ene studien dannet deskriptive analyser av surveydata om skolens bruk av kartleggingsinstrumenter for vurdering av elevenes sosiale fungering og leseutvikling grunnlag for en systematisk gjennomgang av kvaliteten ved de dokumenterte instrumentene. Funnene viste at kartlegging av leseutvikling ble gjort tre ganger så ofte som av sosial fungering. Instrumentenes psykometriske egenskaper var gjennomgående svake eller udokumenterte. Utformingen av kartleggingsmateriellet holdt derimot generelt god kvalitet.

De to andre studiene undersøkte to spesifikke screeninginstrumenter, henholdsvis «Elementary Social Behavior Assessment» (ESBA) for vurdering av elevenes sosiale fungering i læringssituasjon i 1.-6. trinn og «Oral Reading Fluency» (ORF) for kartlegging av elevenes leseutvikling relatert til avkoding, nøyaktighet og leseflyt i 2.-5.trinn. ESBA viste god kriterievaliditet korrelert med lærerversjonen av «Social Skills Rating System». Faktoranalyser ga holdepunkter for god begrepsvaliditet og det ble funnet høy skåre og test-retest reliabilitet. Latente vekstkurvemodeller viste at ORF er et relativt stabilt mål på leseflyt. Individuelle forskjeller varierte mer initialt enn vekstratene, men alle elevene viste positiv utvikling. Korrelasjoner mellom ORF og nasjonale lesetester og -kartleggingsprøver var moderate til sterke og etablerte kriterievaliditet. Reliabilitetsverdiene for ORF var høye.

I avhandlingen fremheves sentrale utviklingsområder knyttet til kartleggingspraksis og forskning om kvaliteten av kartleggingsinstrumenter for å styrke skolens forebyggende og læringsstøttende innsats overfor elever som strever med sosiale fungering og/eller leseutvikling. Arbeidet er utført ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 

Tilbake

Publisert 27. feb. 2018 10:18 - Sist endret 27. feb. 2018 10:18