Cand.philol. Anne Kristine Øgreid

Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.

Avhandlingen plasserer seg innenfor skriveforskning og skrivedidaktikk, og dreier seg om arbeid med argumenterende skriving i samfunnsfag og faget religion, livssyn og etikk (RLE) på grunnskolens ungdomstrinn. Den overordnede problemstillinen er: Hvilken betydning har lærerens eksplisitte formstøtte gjennom skriveprosessen for elevenes framstilling av faginnholdet i en sammenhengende tekst?

Denne problemstillingen undersøkes gjennom tre delstudier, som hver omhandler en spesifikk skrivesituasjon. Alle delstudiene baserer seg på analyse av elevtekster, mens observasjon av skriveprosessen også inngår som data i de to siste.

I den første delstudien diskuteres utfordringer med skriving innenfor en samfunnsfaglig kontekst blant annet knyttet til eksplisitt undervisning i sjanger i forbindelse med strukturering av skriftlig argumentasjon. Den andre delstudien undersøker gjennom en intervensjon hvorvidt skriveramme som verktøy kan gi elevene støtte i møte med denne typen utfordringer innenfor en historiefaglig kontekst, og i den tredje delstudien undersøkes modelltekster som verktøy i arbeidet med argumenterende skriving innenfor RLE-faget. Denne siste studien er også designet som en kvalitativ intervensjon, og ser dessuten resultatene av intervensjonen i sammenheng med elevenes argumenterende tekster i en kontrollklasse.

Delstudiene tyder samlet sett på at lærerens støtte i form av arbeid med tekststrukturelle aspekt først og fremst har betydning når skriverammer og modelltekster forstås som et fagspesifikt verktøy i lærerens tilrettelegging av skrivearbeidet framfor et mønster for elevenes tekstprodukt. Jeg argumenterer for lærerens sentrale rolle i å inkorporere slike verktøy i en steg-for-steg-prosess der elevene arbeider parallelt med utvikling av fagkunnskap og tekstkunnskap.

Arbeidet er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Tilbake

Publisert 28. mai 2018 09:12 - Sist endret 28. mai 2018 09:12