Master Irina Engeness

Title of dissertation:

Learning and Teaching with Digital Tools: Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Theory.

Denne artikkelbaserte avhandlingen studerer læringsprosess med digitale pedagogiske verktøy i naturfag og i prosess-orientert skriving i engelsk. Avhandlingen gir også et innblikk i hvordan læring med digital teknologi kan støtte både læring og utvikling av elevenes forståelse om hva det betyr å lære. Funnene som drøftes i avhandlingen kan ha implikasjoner for design av digitale læremidler.

            To case studier er gjennomført for å studere elevenes læring: i) i ungdomsskole i Norge hvor elevene lærte naturfag med digitale animasjoner og ii) i skriveprosess i engelsk i videregående skole (VG1) i Norge med tilbakemeldingene fra databasert program EssayCritic. Dataene består av videoopptak av observasjoner av elevenes læring i grupper med digitale læremidler. Kvalitative analyser av elev-elev og lærer-elev interaksjoner komplementeres med kvantitative analyser av pre- og post-tester og antall lærer intervensjoner i elevenes læring på ulike tidspunkter av læringsprosessen.

            Kulturhistorisk teori og spesielt Galperins konseptualisering av læring, er valgt som et teoretisk perspektiv og analytisk rammeverk. Avhandlingen tar opp tre aspekter av læringsprosess: 1) kompleksiteten av læring med digital teknologi: hvordan materielle og sosiale læringsressurser i samspill med hverandre støtter og veileder elevenes læring; 2) hvordan elevene lærer i skriveprosessen i engelsk med tilbakemeldingene fra EssayCritic og samarbeidende elever og 3) hvordan lærere veileder og fasiliteter elevenes skriveprosess i engelsk med og uten digital teknologi.

            Avhandlingen gjør følgende bidrag til forskning om læring med digitale læremidler: i) konseptualisering av elevenes læring med digital teknologi og hvordan læring med digitale læremidler kan bidra til dannelse av elevenes forståelse på hva det betyr å lære; ii) konseptualisering av lærerens veiledenderolle når elevene engasjerer seg i læring med digital teknologi og iii) bruk av kulturhistorisk perspektiv, og spesielt bidragene til Galperin som et analytisk verktøy for å forstå hva elevene gjør på ulike tidspunkter i læringsprosessen. Bidragene fra denne avhandlingen kan også ha direkte implikasjoner for design av digitale læremidler for å støtte elevenes læring og forståelse på hva det betyr å lære for å bli livslang lærende i det 21. århundre.

Publisert 6. mars 2018 09:40 - Sist endret 21. mars 2018 14:44