Cand.polit. Katrine Nesje

Title of dissertation:

Motivation and professional identity In a context of multiple career choices.

Avhandlingens utgangspunkt er at inngangen til læreryrket innebærer en utvikling av profesjonell identitet som bygger på motivasjonelle forestillinger om læreryrket. Den gryende profesjonelle identiteten formes, bekreftes eller forkastes i møtet med skolehverdagen. I tillegg til å studere motivasjon for læreryrket generelt, har jeg også sett nærmere på lærermotivasjon og utviklingen av profesjonell identitet hos en gruppe unge realfagskandidater som har valgt å prøve ut læreryrket ved å delta i et alternativt lærerutdanningsprogram (Teach First), som gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og Statoil.

I tidligere tider var innplassering i yrkeslivet i stor grad et spørsmål om tradisjon og klasse. I dagens samfunn er arbeid i større grad et individuelt valg som kan endres flere ganger i løpet av yrkeslivet. Utdanning og yrkeskarrierer kan ses på bakgrunn av generelle samfunnstrender som individualisering, selvrealisering og selvutvikling. Et sentralt tema i avhandlingen er hvordan unge mennesker med flere mulige karriereveier navigerer mellom ulike yrkesvalg. Dette belyses empirisk ved gjennom studier av kandidater i Teach First-programmet.

Prosjektets teoretiske forankring er motivasjonsteori (Expectancy-Value Theory) og teorier om utvikling av profesjonell identitet. Jeg har anvendt en multi-metode-tilnærming for å belyse både kvantitative og kvalitative aspekter ved lærermotivasjon og utvikling av profesjonell identitet.

Tre empiriske studier inngår i avhandlingen. Den første studien er en psykometrisk undersøkelse av et spørreskjema utviklet for å måle lærermotivasjon: The Factors Influencing Teaching (FIT)-Choice Scale. Studien gir støtte til å bruke en oversatt versjon av skalaen for å måle lærermotivasjon i en norsk sammenheng. I den andre studien identifiserer jeg tre ulike motivasjonsprofiler hos Teach First-kandidatene. Profilene tolkes som ulike uttrykk for tidlig læreridentitet. Disse profilene utgjør også en del av datagrunnlaget i den tredje og siste studien. I denne studien følger jeg Teach-First-kandidatene gjennom utdanningsprogrammet. Hensikten med den tredje studien er å undersøke hvordan kandidatenes syn på læreryrket tidlig i programmet utviklet seg gjennom deres erfaringer med å være i læreryrket. Studien gir støtte til ideen om at utvikling av læreridentitet kan skje som en utprøving (identitetslek) i samhandling mellom tidlige forestillinger om yrket og de erfaringene kandidatene får underveis i programmet. Et annet funn i studien er at noen typer tidlig læreridentitet er mer adaptive i møtet med virkeligheten enn andre. I avhandlingen argumenterer jeg for at “identitetslek” er et fruktbart begrep i forklaringen av utvikling av profesjonell identitet hos nyutdannede kandidater med flere muligheter i arbeidslivet. 

Publisert 26. jan. 2018 11:16 - Sist endret 26. jan. 2018 11:16