Cand.paed.spec. Randi Myklebust

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

Avhandlingen utforsker hva som karakteriserer elevers samtaler underveis i et gruppearbeid i samfunnsfag på sjuende trinn. Analysene av samtalene har hatt til hensikt å få fram kunnskap som har relevans for å kunne forstå det muntlige samspillets betydning for læring, bade for elever generelt og for elever med flerspråklig bakgrunn spesielt.

Studiens design karakteriseres som en kvalitativ kasusstudie, satt sammen av fem case. Det er lydopptak av all muntlighet som oppstod elevene imellom underveis i gruppearbeidet som er de primære dataene for studien. Den analytiske tilnærmingen til transkripsjonene av lydmaterialet er flerdimensjonal, men med samtaletemaer som sentrerende analytisk inngang. Studien har et pluralistisk ståsted for teoretisering, men samtalene studeres som redskap for tenking i et fellesskap og som språklige uttrykk for elevenes håndtering av kunnskapselementer og erfaringer som de individuelt tolker og forstår på ulike måter.

Studiens design, metodiske og teoretiske tilnærming har gitt tilgang til en vanligvis utilgjengelig elev-verden. Ett trekk ved denne verdenen var elevenes lojalitet overfor lærerens forventninger til gjennomføring av gruppearbeidet. Det muntlige samspillet handlet hovedsakelig om undervisningsoppgaven, og fellesskapet inneholdt demokratiske løsninger og respekt for alles deltakelse. Et annet trekk var mangel på samfunnsfaglig innhold i det muntlige samspillet. Det faglige fellesskapet var magert, og det individuelle ansvaret for oppgaveløsninger var stort. Denne situasjonen viste seg å bli både faglig og sosialt uheldig for blant annet de av elevene som holdt på å lære norsk. Tolkning og drøfting av funnene går langs tre dimensjoner for forståelse av elevenes samtaler: Konteksten, læringsfellesskapet og de flerspråklige elevene som differensiert gruppe.

Arbeidet er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda.

 

Tilbake

Publisert 23. mai 2018 12:52 - Sist endret 29. mai 2018 14:36