Master Anna Therese Steen-Utheim

Students' sense making of feedback. Dialogue, interactions and emotions.

Denne artikkelbaserte avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet pedagogikk, og tematisk plassert i feedback feltet. Målet med avhandlingen er å bidra med kunnskap om feedback som et komplekst sosialt-relasjonelt fenomen, og hvordan studenter i høyere utdanning forstår og skaper mening av feedback. Nyere forskning på feedback feltet posisjonerer feedback som en dialogisk prosess hvor elementer som dialog, interaksjon og emosjoner er sentrale. Imidlertid eksisterer det lite forskning på feedback som et relasjonelt og interaksjonelt fenomen, lite forskning på den emosjonelle delen av feedback og lite forskning som undersøker hvordan feedback dialoger utfolder seg i praksis, og hvordan disse kan støtte studenters læring av feedback. Det finnes også lite forskning som undersøker dialogisk feedback konseptuelt, og særlig begrepene dialog, interaksjon og emosjoner. I denne nærstudien undersøker jeg, sett fra studentenes perspektiv, hvordan studenter på et bachelorprogram oppfatter feedback som et sosialt-relasjonelt fenomen, og hvordan de forstår og skaper mening av feedback. For å undersøke dette har jeg analysert transskriberte feedback dialoger mellom en lærer og hans studenter, studentenes selv rapporterte refleksjonslogger og analysert dybdeintervjuer med studentene. Studien bidrar til å sette lys på feedback som en prosess som tar i betraktning studenters perspektiv, inkludert hvordan de skaper mening av feedback hvordan de bruker feedback og hvilke emosjoner som er knyttet til denne prosessen. Studien re-konseptualiserer dialogisk feedback ved å lage en modell bestående av elementene dialog, interaksjon og emosjoner som sammen bidrar til meningsskaping. Empirisk generer studien innsikt i hvordan disse elementene av feedback er tilstede i praksis. Studienes konseptuelle nytteverdi er en bedre forståelse av hva feedback er som kan bidra til en utvikling av feedback begrepet på feltet.

Dagens høyere utdanning vektlegger student sentrert læring for å bidra til økt læring for hver student. Derfor trenger institusjonene kunnskap om slike feedback prosesser sett fra studentenes perspektiv for å kunne utnytte feedbackens potensiale. Resultater fra denne studien kan brukes til å forbedre feedback praksiser i høyere utdanning.

 

Tilbake

Publisert 27. mai 2019 14:12 - Sist endret 30. juni 2019 18:16