Master Nora Elise Hesby Mathé

Democracy and politics in upper secondary social studies. Students’ perceptions of democracy, politics, and citizenship preparation.

Formålet med denne avhandlingen i samfunnsfagdidaktikk er å undersøke tre aspekter av temaet demokrati og politikk i samfunnsfag i norsk videregående skole.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av tre artikler, samt kappen. Det overordnede formålet er å undersøke 16 – 17- år gamle elevers oppfatninger av begrepene demokrati og politikk og aspekter ved samfunnsborgerforberedelse samfunnsfag i videregående skole i Norge. Doktorgradsprosjektet består av tre separate, men relaterte, faser fokusert på 16-17- år gamle elevers: 1) Forståelse av demokratibegrepet (Artikkel I), 2) Forståelse av politikkbegrepet (Artikkel II), og 3) Oppfatninger av samfunnsborgerforberedelse i samfunnsfag og faktorer assosiert med disse oppfatningene (Artikkel III). For å samle data gjennomførte jeg gruppeintervjuer med 23 elever, individuelle intervjuer med ni elever, og en kvantitativ spørreundersøkelse med 264 elever. Datamaterialet består av intervjutranskripsjoner og surveydata, og elevenes oppfatninger ble analysert ved hjelp av litteratur om utdanning for demokratisk medborgerskap og politisk teori.

I Artikkel I fant jeg at elevenes forståelse av ‘demokrati’ var fokusert på (a) folkestyre, (b) stemmegivning og valg, (c) andre former for deltakelse, og (d) rettigheter og plikter. Artikkel II viste at elevene forstod ‘politikk’ som bestående av tre aspekter: (a) å styre et land, (b) å forme samfunnet, og (c) diskusjon og debatt. Videre uttrykte elevene tre ulike syn på forholdet mellom folk og politikk, og jeg kalte disse Engasjement, Passivitet og Frakopling. I Artikkel III viste analysene at hvor godt elevene likte samfunnsfag og aspekter ved lærerens undervisning var sterkest assosiert med oppfatninger om samfunnsborgerforberedelse i faget. Funnene er verdifulle for å forstå unges oppfatninger og for å utvikle samfunnsfaget og samfunnsfagdidaktikk med fokus på elevers perspektiver.

Arbeidet med avhandlingen er gjort ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Tilbake

Publisert 5. mars 2019 14:29 - Sist endret 5. mars 2019 14:29