Master Rachelle Esterhazy

Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses.

Tilbakemelding på studentarbeid («feedback») har fått stor oppmerksomhet i høyere utdanning på grunn av potensialet til å øke studentenes interesse for å bruke fagkunnskapen sin aktivt. Til tross for denne økende oppmerksomheten er mange aspekter av tilbakemelding fortsatt ikke fullt ut forstått. Denne oppgaven retter seg mot denne utfordringen ved å skifte fokus på de prosessuelle og relasjonelle aspektene av tilbakemelding. På bakgrunn av et sosiokulturelt perspektiv foreslås ideen om produktiv tilbakemeldingspraksis (productive feedback practices) foreslås for å beskrive hvordan kursdeltakere (dvs. lærere og studenter) genererer, forstår og bruker informasjon om kvaliteten på studentprestasjoner. Disse praksisene inneholder, og er formet av, sosiale og epistemiske relasjoner mellom deltakernes handlinger, komponentene i kursdesignet, og ressursene som er tilgjengelige i fagdomenet.
I den empiriske delen undersøker avhandlingen (1) hvordan tilbakemeldingspraksiser i høyere utdanning konstitueres av sosiale og epistemiske relasjoner i kursmiljøet, og (2) hvordan konfigurasjoner av sosiale og epistemiske relasjoner kan tilret­telegge for produktive tilbakemeldingspraksiser. Disse spørsmålene undersøkes i sammen­heng med to casestudier på to forskjellige norske høyere utdanningsinstitusjoner: et emne i biologifag og et emne i dataingeniørfag.
Det empiriske arbeidet er delt inn i tre artikler. Artikkel 1 tilbakemeldingsmøter mellom emnedeltakere og relevante ressurser i løpet av et helt emnets varighet. Artikkel 2 undersøker hvordan en studentgruppe diskuterer kommentarer om et gruppeprosjekt under konkrete tilbakemeldingsmøter. Og artikkel 3 undersøker hvordan to emnedesignene forhol­der seg til produktiv tilbakemeldingspraksis på ulike måter.
Funnene viser hvordan tilbakemeldingspraksiser er sammenflettet med de respektive kunnskapsdo­menene i de to kursene; hvilke relasjoner og prosesser er til stede når studentene forstår og bruker tilbakemeldinger; og hvordan ulike emnedesign kan gi ulike rom for produktiv tilbakemeldings­praksis. Avslutningsvis har denne avhandlingen flere mulige konsekvenser for pedagogisk praksis. Funnene antyder at lærerens innsats for å generere produktiv tilbakemelding ikke bør begrenses til å forbedre isolerte elementer som for eksempel formulering av en kommentar. I stedet bør læreren være mer oppmerksom på relasjonene undervisningsmiljøet består av, og hvordan disse relasjonene kan endres for å skape gode betingelser for produktiv tilbakemel­dingspraksis.

Tilbake

Publisert 9. mai 2019 13:57 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34