Master Renate Andersen

Mutual Development in Online Collaborative Processes. Three Case Studies of Artifact Co-creation at Different Levels of Participation.

Hovedforskningsspørsmålet i avhandlingen er: “Hva karakteriserer samarbeidsprosessene i artifakt co-creation hvor ulike deltagere interagerer og samarbeider rundt videreutvikling av et software produkt eller en læringsressurs som er mediert av et online community? Følgende delforskningsspørsmål går dypere inn i dette temaet: 1) Hva er implikasjonene av mutual development for samarbeid i online communities? 2) Hva er karakteristikkene ved mutual development som kan utledes fra et teoretisk rammeverk? 3) Hvilke metoder er hensiktsmessige for å samle inn og analysere data i små samarbeidsgrupper og i mass collaboration? Det første delforskningsspørsmålet er empirisk motivert, det andre er teoretisk motivert og det tredje er metodologisk motivert. Avhandlingen oppsummerer og syntetiserer resultater fra tre ulike case studier hvor fellesnevneren og gjenstand for analyse er utforskning av mutual development prosesser mellom ulike deltakere i videreutvikling av et software produkt eller en læringsressurs. I Artikkel 1 og 2 er template analyse benyttet som metode for å kode og analysere innholdet i deltagernes utsagn som en del av en kvalitativ tilnærming. Mixed methods ble anvendt i Artikkel 3 hvor både kvalitative og kvantitative data ble benyttet, bestående av en kombinasjon av sosial nettverksanalyse (SNA) og interaksjonsanalyse (IA). Dette fordi konteksten i Artikkel 3 er storskala interaksjon i form av mass collaboration. Avhandlingen har 3 hovedbidrag: 1) Mutual development som et empirisk bidrag ved å utforske variasjon av konseptet i tre ulike case studier, 2) Mutual development som et teoretisk bidrag ved å presentere et nytt teoretisk rammeverk og 3) Et metodologisk bidrag som kombinerer to ulike metoder (SNA og IA). Mutual development defineres i Artikkel 1 som hvordan ulike deltagere (for eksempel sluttbrukere, champions eller profesjonelle utviklere) samarbeider og interagerer i videreutvikling av et software produkt (Artikkel 1og 3) eller en læringsressurs (Artikkel 2). Denne avhandlingen er et bidrag til forskning innenfor fagfeltet End-User Development (EUD) og online communities ved å presentere detaljerte empiriske analyser av nye konstellasjoner av interaksjon og samarbeid mellom sluttbrukere, profesjonelle utviklere og champions i mutual development prosesser. I tillegg er denne avhandlingen en av få empiriske studier som kritisk undersøker deltagelse i Massive Open Educational Courses (MOOCs), og avhandlingen gir et metodologisk bidrag til forskningsfeltet Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) på arbeidsplassen, og nettbasert undervisning. Forfatteren er ansatt på Institutt for pedagogikk ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Tilbake

Publisert 3. apr. 2019 13:46 - Sist endret 4. apr. 2019 10:46