Master Tonje Stenseth

How and what students read: A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading.

Doktoravhandlingen er skrevet innen feltet utdanningspsykologi, og har undersøkt temaer knyttet til oppgaveorienterte leseprosesser med multiple tekster hos elever i videregående skole. Mer spesifikt har målet med avhandlingen vært å undersøke hva elever fokuserer på når de velger tekster som de skal bruke for å løse oppgaver som omhandler sosiovitenskapelige temaer. Dette målet har blitt undersøkt gjennom de tre artiklene i avhandlingen ved å ta i bruk henholdsvis kombinasjons-, kvantitative og kvalitative metoder. I den første studien ble det ved bruk av kombinasjonsmetoder funnet at vurderinger av tekstinnholdets relevans og forfatterens ekspertise var viktig for elevene når de skulle avgjøre nytteverdien til de aktuelle tekstene. Samtidig ble viktigheten av forfatterens ekspertise vurdert forskjellig mellom de to temaene brukt i studien. Denne forskjellen så ut til å være relatert til individuelle forskjeller i kjennskap til temaene (kvalitativt funn). I den andre og kvantitative studien ble forholdet mellom tre kognitive og motivasjon-affektive variabler undersøkt i et forsøk på å belyse hvordan elevenes holdninger til de aktuelle temaene kunne bli predikert av disse variablene. I den tredje og kvalitative intervjustudien brukte elevene tekstenes kildeinformasjon, innholdets relevans og forhåndskunnskaper om temaene når de skulle begrunne sine valg av tekster.

Samlet sett har artiklene gitt et empirisk bidrag til leseres målbevisste samhandling med multiple tekster ved å gi innsikt i prosessene knyttet til valg av tekster, individuelle forskjeller i disse prosessene og lesernes egne begrunnelser for deres selektive lesing. Viktigheten av å forstå sammenhengen mellom individuelle forskjeller og hvordan og hva leseren leser, har vært gjennomgående og karakteriserende for funnene i avhandlingen. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og i tilknytning til forskergruppen TextDIM (Text Comprehension: Development, Instruction and Multiple Texts) ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.   

 

Tilbake

Publisert 16. jan. 2019 09:30 - Sist endret 16. jan. 2019 09:33