English version of this page

Master Drita Saliu-Abdulahi

Tilbakemeldingspraksiser i engelskfagets skriveundervisning. Lærer- og elevperspektiver

Denne doktorgradsavhandlingen undersøker tilbakemeldingspraksiser knyttet til skriving i engelskfaget, i et skolesystem der Vurdering for læring (VfL), også kjent som formativ vurdering, er et forskriftsfestet prinsipp. Avhandlingen utforsker både lærer- og elevperspektivet på læringsfremmende tilbakemeldinger. Studien er gjennomført i Norge med fokus på Vg1 studiespesialiserende program.

Avhandlingen bygger på tre individuelt utførte studier. De to første studiene er kvalitative, og undersøker lærer- og elevperspektiver på tilbakemelding. Resultatene presenteres i to separate artikler, artikkel 1 og artikkel 2. Den tredje studien, presentert i artikkel 3, bruker en spørreundersøkelse til å undersøke elevers syn på tilbakemeldingspraksiser.

Sett under ett viser avhandlingen at dagens tilbakemeldingspraksiser, typisk bestående av tilbakemelding på en karaktersatt tekst, er mer summative enn formative. Dette på tross av et forskriftsfestet prinsipp om Vfl i den norske skolen, samt lærernes forsøk på å slutte seg til en slik pedagogikk. Videre er tilbakemeldingsprosessene i hovedsak lærerstyrt, med lite rom for elevinvolvering. Funnene indikerer at lærere må tenke nytt om sin tilnærming til skriveundervisning. I tillegg til at skoler må arbeide for å løse vedvarende utfordringer knyttet til planlegging og arbeidsbyrde i forbindelse med revisjonen av og en ny vurdering av tekstene, er det svært viktig at både praktiserende lærere og lærerstudenter får et solid, faglig kunnskapsgrunnlag for bedre å kunne implementere VfL i engelskfagets skriveundervisning.

Tilbake

Publisert 30. jan. 2019 11:20 - Sist endret 30. jan. 2019 11:20