English version of this page

Disputas: Camilla Gudmundsdatter Magnusson

Master Camilla Gudmundsdatter Magnusson ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Lesedidaktiske praksiser i norskfaget på ungdomstrinnet. Læreres lesestrategiundervisning og tekstavhengige spørsmål – og elevers metakognitive kunnskap om egen lesing." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hode, leppe, øyenbryn, øye, smil.

Foto: UiO

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Prøveforelesning

"Ulike forståelser av praksisbegrepet i utdanningsforskning"

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala Universitet, Sverige
  • Professor Atle Skaftun, Universitetet i Stavanger
  • Førsteamanuensis Jonas Bakken, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eli Ottesen, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Denne avhandlingen er skrevet innenfor fagfeltene norskdidaktikk og leseforskning. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er: Hvilke lesedidaktiske praksiser er framtredende i norskfaget på ungdomstrinnet? Problemstillingen undersøkes i tre delstudier som tar for seg (1) i hvilken grad og hvordan lærere underviser i strategier for leseforståelse, (2) hvilke typer lærerspørsmål som er framtredende i helklassesamtaler om tekst, og (3) hvilke lesedidaktiske praksiser som er framtredende i ett spesifikt klasserom der elevene har høy framgang på nasjonale prøver i lesing fra 8. til 9.trinn, og hvorvidt elevene i denne klassen har metakognitiv kunnskap om egne strategier for tekstforståelse.

Datagrunnlaget for avhandlingen er hovedsakelig videodata og er samlet inn som en del av LISA-studien (Linking instruction and student achievement). Datamaterialet består av video av fire norsktimer (n=178) fra 47 klasserom på 8. trinn fra skoleåret 2014/15, og video fra norsktimer i ett klasserom på henholdsvis. 8., 9. og 10.trinn (n=12) fra 2014 til 2017, samt intervjuer av elever og lærer i denne klassen. Metodisk er det benyttet både kvantitative og kvalitative tilnærminger. Disse innebærer bruk av strategielementet fra observasjonsmanualen PLATO, innholdsanalyse og tematisk analyse. 

Sentrale funn er at lærerne i liten grad underviser eksplisitt i lesestrategier, og at den eksplisitte undervisningen er knyttet til noen få lærere. Funnene viser også at lærerne i svært liten grad stiller spørsmål som oppfordrer til å vurdere teksters kvalitet og kredibilitet. I artikkel 3 viser funnene at læreren gjennomgående vektlegger eksplisitt strategi- og vokabularundervisning, og at elevene ved slutten av 10.trinn viser metakognitiv kunnskap om egne strategier for å forstå tekst, men at de oppfatter undervisningen som lite variert. Disse funnene kan være en viktig guide for videre utvikling av lesedidaktiske praksiser, og kan tilby lærere støtte i hvordan undervisning i leseforståelse kan integreres i daglige praksiser.  
 

Publisert 19. mai 2021 11:15 - Sist endret 4. juni 2021 13:46