English version of this page

Disputas: Ingrid Miriam Rodrick Beiler

MA Ingrid Miriam Rodrick Beiler ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction - Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: klær, nese, hår, kinn, smil.

Foto: Sandra R Nielsen

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Prøveforelesning

What would be the broad implications of Norwegian schools adopting translingual practices or a translingual policy across the curriculum?

Bedømmelseskomité

 

Leder av disputas

Professor Glenn Ole Hellekjær, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Denne avhandlingen undersøker flerspråklige praksiser i engelsk skriveundervisning på ungdomstrinnet og videregående nivå i Norge. Studien svarer på et behov for kritisk å utforske språkbruk i flerspråklige engelskklasserom, noe som inntil nylig har fått lite oppmerksomhet i Norge og lignende kontekster. Formålet ved studien er å undersøke hvordan lærere og elever bruker og posisjonerer flerspråklige ressurser i engelsk skriveundervisning på ungdomstrinnet og videregående nivå, på tvers av fire ulike undervisningskontekster i Norge.

To studiesettinger, en ungdomsskole og en videregående skole, ble valgt som case med særskilt potensial (‘telling cases,’ Mitchell, 1984) til å belyse flerspråklige praksiser i engelsk skriveundervisning. Til sammen omfatter disse fire forskjellig undervisningskontekster: innføringsklasser for nyankomne elever og forsert, ordinær og forsterket engelskundervisning i studieforberedende utdanningsprogram. Totalt tre lærere og 76 elever deltok i studien. Lingvistisk etnografi (Copland & Creese, 2015) benyttes som metodisk og analytisk rammeverk. Dataene inkluderer: feltnotater fra 7 måneder med deltakende observasjon; lyd-, video- og skjermopptak; dokumenter, elevtekster og språkportretter; og opptak av datastimulerte intervjuer med lærere og elever. Analysene bygger på økologiske og transspråklige teorier om språkbruk, deriblant continua of biliteracy (Hornberger, 2003), translingual practice (Canagarajah, 2013, 2018) og transspråking (García & Li Wei, 2014, 2019). Funnene peker på muligheter for en transspråklig tilnærming til engelskundervisning som kan støtte elevers skriveutvikling i flerspråklige klasser. Elevers eksisterende praksiser, deriblant oversettelse, trekkes fram som kilde til inspirasjon. Likevel synliggjør studien også begrensninger ved transspråking i klasserommet. I innføringsklassene, hadde elevene tendens til å sette til side ressurser som ikke tidligere hadde vært brukt som undervisningsspråk med høy status. I studiespesialiserende program, ble transspråking tilskrevet ulik betydning ut ifra hvilke ressurser som var involvert, enten med minoritets- aller majoritetsposisjon i samfunnet.

Publisert 1. apr. 2021 00:40 - Sist endret 22. apr. 2021 11:23