English version of this page

Disputas: Line Ingulfsen

Master Line Ingulfsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Doing representations: Exploring teachers’ and students’ collaborative sensemaking with visual representations" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, leppe.

Foto: Privat

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

“Visual representations, knowledge domains, and interdisciplinary teaching-learning: imperatives for future research and practice"

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent Professor Karen Littleton, Open University, Storbritannia 
  • 2. opponent Universitetslektor Mona Lundin, Gøteborgs Universitet
  • Komitéleder Professor Alfredo Jornet Gil, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Doris Jorde, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Denne artikkel-baserte avhandlingen undersøker elever og læreres felles meningsskaping med visuelle representasjoner. Målet med avhandlingen er å bidra til forståelsen av hvordan visuelle representasjoner blir ressurser for læring i konteksten av lærer-elev-interaksjoner og hvordan lærere støtter og veileder elevenes bruk av visuelle representasjoner i undervisningsaktiviteter. Med utgangspunkt i en sosiokulturell og prosess-orientert tilnærming bidrar avhandlingen til tidligere forskning på elevers bruk av visuelle representasjoner innen naturfag og historie, som har vært dominert av et fokus på elevenes læringsutbytte framfor selve prosessen hvor lærere og elever bruker visuelle representasjoner i undervisningsaktiviteter.

Avhandlingen består av tre empiriske studier. Hver studie undersøker elever og læreres felles engasjement i en spesifikk type aktivitet relatert til visuelle representasjoner: analyse av sanntids-grafer fra naturfagsforsøk (studie 1, naturfag), produksjon av representasjoner basert på analyser av ekspertrepresentasjoner (studie 2, naturfag), tolkning av propagandabilder (studie 3, historie). Transkriberte videoopptak av lærer-elev- og elev-elev interaksjoner utgjør primærdata i studiene. Interaksjonsanalyser er valgt som analytisk tilnærming for å undersøke elever og læreres samtaler og interaksjon rundt visuelle representasjoner, og hvordan samtaler og interaksjoner utvikler seg, fra øyeblikk til øyeblikk og over tid gjennom undervisningsforløpene.

Avhandlingen bidrar til eksisterende forskning på tre måter: For det første ved å vise betydningen av støtten læreren gir i sammenheng med øvrige ressurser i settingen. For det andre gir avhandlingen innblikk i de ulike funksjonene visuelle representasjonene får i interaksjonen mellom lærere og elever. For det tredje belyser avhandlingen ulike strategier læreren bruker for å støtte og lede elevers læringsprosesser med visuelle representasjoner. Avhandlingsarbeidet er utført ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Datamaterialet er innsamlet i forskningsprosjektene REDE og ARK&APP.

Publisert 27. mai 2021 00:56 - Sist endret 28. juni 2021 15:30