English version of this page

Disputas: Mari Sjøberg

Master Mari Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Teaching and learning through scientific practices in the laboratory in biology education. Exploring modelling through representation construction as scientific practice for graden philosophiae doctor.

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Prøveforelesning

Defining Biology Literacy in the 21st century. Preparing Biology teachers for teaching with a literacy perspective.

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Jon Magne Vestøl, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Formålet med denne avhandlingen er å undersøke utfordringer og muligheter ved å undervise gjennom naturvitenskapelige praksiser i laboratoriet i biologiutdanningen. Fokuset i avhandlingen er på praksis i laboratoriet, og jeg har undersøkt praksis gjennom to ulike tilnærminger. Jeg har undersøkt hvordan biologilærere som jobber i videregående skole beskriver sin egen praksis i laboratoriet slik det fremkommer i deres svar på en spørreundersøkelse og i et gruppeintervju (Artikkel I). Jeg har også analysert praksis i laboratoriet på universitetet, med fokus på hvordan bachelorstudenter lærer gjennom å lage representasjoner (Artikkel II og III). Funnene fra artikkel I viser at biologilærere primært rapporterer at de gjennomfører lærerstyrt laboratoriearbeid hvor hensikten er å illustrere fagkunnskapen. Funnene fra artikkel II og III viser hvordan ulike representasjonsformer, slik som tegninger og gester, støtter studentenes utforskning og tenkning.  På bakgrunn av resultatene fra disse artiklene, argumenterer jeg for at det kan være fruktbart å fokusere på modellering ved bruk av representasjoner som en naturvitenskapelig praksis i laboratoriet.

Publisert 11. mars 2021 11:30 - Sist endret 31. mars 2021 23:37